211 Pwogram Tranzisyon Lopital

Nou Ede Lopital Maryland yo

An patenarya ak Maryland Department of Aging, Pwogram Tranzisyon Lopital 211 la fasilite referans ak sèvis asistans pou sipòte granmoun aje ak granmoun ki gen andikap. Pwogram nan evalye ak adrese bezwen swen alontèm yo.

Pou plis kesyon, voye yon imèl ba agingcc@211md.org

Kijan Pwogram nan Travay

Referans granmoun aje ak adilt ki gen andikap pandan lè travay regilye (Chak jou, 9 am - 5 pm).
Rekòmandasyon yo resevwa nan lè ki pa travay yo pral rekonèt anvan 9 am nan pwochen jou ouvrab la.

Imaj Nimewo 1 la

Rekonèt

Koòdonatè Swen 211 yo pral rekonèt rekòmandasyon w la nan 30 minit apre li resevwa l. Koòdonatè Swen an pral swiv pasyan an epi kòmanse idantifye resous ki disponib yo lè l sèvi avèk baz done konplè 211 la.

Imaj nimewo 2 la

Konekte

Koòdonatè Swen 211 yo pral evalye pasyan yo pou yo konprann bezwen yo ak resous yo epi devlope yon plan aksyon.

Imaj nimewo 3 la

Swiv-Up

Koòdonatè Swen 211 yo pral angaje pasyan yo nan bay sèvis prevantif pou yon peryòd swivi 120 jou.

travayè lopital ki kowòdone swen

Ki pasyan yo ta dwe refere?

Refere pasyan sa yo:

1. Granmoun aje ak adilt ki gen andikap ki riske enstitisyon, plasman nan sant retrèt, elijib pou Medicaid, oswa ki bezwen lòt resous nan kominote a pou redwi entène lopital ki pa nesesè.

2. Asistans nesesè pou jwenn resous granmoun aje oswa adilt ki gen andikap.

3. Pasyan an bay konsantman.

211 Sèvis Konsiltasyon Ka

Gen yon ka konplèks? Kite Kowòdonatè Swen 211 nou yo ede w rezoud ka pasyan konplèks yo.

"Sèvis konsiltasyon ka yo pwouve yo dwe yon zouti itil pou angajman ak kolaborasyon."

Maria Manna

Northwest Hospital, Direktè Jesyon Swen

 

211 Rezo Lopital 

Konekte ak 26 lòt lopital, kowòdonatè eta yo, anplwaye Administrasyon Sante Konpòtman (BHA) ak lòt patnè leta yo pandan reyinyon mansyèl 211 Hospital Network yo.

Patisipan yo diskite sou pi bon pratik, idantifye twou vid ki genyen nan sèvis, epi devlope alontèm, solisyon dirab. Inisyativ kolaborasyon sa a gen pou objaktif pou navige sistèm livrezon swen sante dinamik ak sipòte yon apwòch holistic nan swen pasyan yo. Ansanm, nou ka idantifye epi aplike estrateji kolektif pou amelyore sante popilasyon an.

 

 

Lòt Resous

Sipò 211 adisyonèl

211 Kowòdinasyon Swen
(Pasyan nan sal ijans ki bezwen sipò sante konpòtmantal)

 

211 Care Coordination Powered By

MIN pouvwa 211
Maryland Depatman pou aje logo