Tải xuống các tờ thông tin này để cho khách hàng của bạn biết về 211 dịch vụ. Bạn cũng có thể đặt tờ thông tin 211.

211 Maryland

(Anh, Tây Ban Nha, Creole)

Kiểm tra sức khỏe

(Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha)

Ngừng ghét

(Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hàn)

Đặt hàng 211 tờ thông tin

Vui lòng điền vào biểu mẫu và chọn xem bạn có muốn Tờ thông tin 211 bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và/hoặc tiếng Haiti Creole hay không.

Bạn cũng có thể đặt các tài liệu tiếp thị tiếp cận cộng đồng trên biểu mẫu này, bao gồm 211mdhope thẻ tiếp cận cộng đồng và áp phích trường học 211.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, email resource@211md.org.