اتصالات تفاوت ایجاد می کنند

مجموعه ابزار بازاریابی مریلند 211 شامل برگه های اطلاعاتی، کارت های اطلاع رسانی، پوسترهای مدرسه و پرسش های متداول است.

می توانید مطالب بازاریابی را در زیر دانلود کنید یا سفارش نسخه های چاپ شده.

اگر سوالی دارید ایمیل بزنید resources@211md.org.