Kết nối tạo nên sự khác biệt

Bộ công cụ tiếp thị 211 của Maryland bao gồm các tờ thông tin, thẻ tiếp cận cộng đồng, áp phích trường học và Câu hỏi thường gặp.

Bạn có thể tải xuống các tài liệu tiếp thị bên dưới hoặc đặt hàng in bản.

Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi email resource@211md.org.