Kết nối Maryland

Hệ thống 211 của Maryland là một nguồn tài nguyên toàn tiểu bang kết nối cư dân với các nguồn nhân lực và y tế thông qua điện thoại, Internet và tin nhắn văn bản. 

Đây cũng là một nguồn tài nguyên để các quan chức chính phủ cung cấp thông tin cho người dân Maryland trong trường hợp có thiên tai hoặc sự cố do con người gây ra và là cách để người dân Maryland kết nối với các cơ hội để giúp đỡ người khác.

Xem lựa chọn tài nguyên của chúng tôi bên dưới và nhận trợ giúp bạn cần từ 211 Maryland.

Tìm tài nguyên