LIÊN LẠC

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để lên lịch phỏng vấn hoặc nhận dữ liệu liên quan đến cuộc gọi 211 Maryland và nền tảng nhắn tin theo yêu cầu: media@211md.org

Người phụ nữ làm việc trên máy tính của cô ấy nhìn vào biểu đồ

Hãy để những con số kể câu chuyện

211 Các kết nối liên tục của Maryland thông báo cho cộng đồng về các xu hướng phục vụ con người và sức khỏe. Truy cập hàng nghìn câu chuyện về các nhu cầu tập thể, cơ bản trong khu vực phủ sóng của bạn thông qua bộ dữ liệu về các nhu cầu chưa được đáp ứng toàn diện nhất trong tiểu bang. Kể câu chuyện cộng đồng của bạn ngày hôm nay!

211 Bộ công cụ Maryland

Tải xuống các tài liệu trong bộ công cụ như thẻ tiếp cận cộng đồng, đồ họa truyền thông xã hội và tờ thông tin về 211 và các chương trình của nó. Sử dụng các bản tải xuống kỹ thuật số hoặc đặt hàng các tài liệu sẵn sàng để in.

211 thẻ Tiếp cận Maryland