Người phụ nữ làm việc trên máy tính của cô ấy nhìn vào biểu đồ

Hãy để những con số kể câu chuyện

211 Các kết nối liên tục của Maryland thông báo cho cộng đồng về các xu hướng phục vụ con người và sức khỏe. Truy cập hàng nghìn câu chuyện về các nhu cầu tập thể, cơ bản trong khu vực phủ sóng của bạn thông qua bộ dữ liệu về các nhu cầu chưa được đáp ứng toàn diện nhất trong tiểu bang. Kể câu chuyện cộng đồng của bạn ngày hôm nay!

211 Bộ công cụ Maryland

Bộ công cụ này có thông tin và các yếu tố sáng tạo, như đồ họa thông tin, bài đăng trên mạng xã hội, logo và tờ thông tin để giải thích cách 211 Maryland là đầu mối kết nối trung tâm với các dịch vụ nhân sinh và y tế thiết yếu trong tiểu bang.

211 thẻ Tiếp cận Maryland

LIÊN LẠC

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để lên lịch phỏng vấn hoặc nhận dữ liệu liên quan đến cuộc gọi 211 Maryland và nền tảng nhắn tin theo yêu cầu: media@211md.org