Có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022

QUAN TRỌNG – ĐÂY LÀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA BẠN (ở đây được gọi là “bạn” hoặc “người dùng” hoặc với “của bạn”) VÀ MẠNG THÔNG TIN MARYLAND 2-1-1 MARYLAND, INC. MỖI LẦN BẠN SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA 211MD TẠI www.211md.org VÀ BẤT KỲ TÀI SẢN TRỰC TUYẾN NÀO KHÁC ĐƯỢC 211MD KIỂM SOÁT HOẶC VẬN HÀNH TỪNG THỜI GIAN (ở đây gọi chung là “Trang web”). VÌ VẬY BẠN NÊN ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY CÓ TRONG THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (“TOU”) KHI CHÚNG QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB.

1. NỘI DUNG. Trang web không phải là sự thay thế cho tư vấn y tế chuyên nghiệp, cho các dịch vụ pháp lý hoặc chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp hoặc cho việc thực thi của cảnh sát. Nếu bạn nghĩ mình đang gặp trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911 ngay lập tức.

2. GIẤY PHÉP CẤP. Trang web được sở hữu và cung cấp bởi 211MD và Điều khoản sử dụng này cung cấp cho bạn giấy phép cá nhân, có thể hủy ngang, hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép lại để sử dụng Trang web với điều kiện bạn tiếp tục tuân thủ Điều khoản sử dụng này. Bạn có thể in và tải xuống các tài liệu và thông tin từ Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và chỉ cho mục đích giáo dục, với điều kiện là tất cả các bản sao cứng đều chứa tất cả bản quyền và các thông báo hiện hành khác có trong các tài liệu và thông tin đó và bạn không phân phối hoặc tiết lộ thêm các tài liệu và thông tin đó. tài liệu và thông tin. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ tài liệu nào thông qua Trang web cho bất kỳ mục đích trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích thương mại.

3. CÁC HẠN CHẾ CẤP GIẤY PHÉP. TOU này chỉ là giấy phép và không phải là chuyển nhượng hoặc bán. 211MD không chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trong và đối với Trang web cho bạn hoặc bất kỳ ai khác. Hơn nữa, 211MD bảo lưu tất cả các quyền không được TOU này cấp một cách rõ ràng. Theo đó, bạn không được sửa đổi, dịch, dịch ngược, tạo (các) sản phẩm phái sinh, sao chép, phân phối, tháo rời, phát sóng, truyền tải, xuất bản, xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo hoặc nhãn độc quyền, giấy phép, giấy phép con, chuyển nhượng, bán, sao chép , đóng khung, khai thác, thuê, cho thuê, nhãn hiệu riêng, cấp quyền lợi bảo mật hoặc sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào không được cho phép rõ ràng ở đây. Ngoài ra, bạn không được sửa đổi các bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ Trang web, bất kỳ hình ảnh và đồ họa nào tách biệt khỏi văn bản đi kèm hoặc xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào từ các bản sao của bất kỳ tài liệu nào.

4. NGHĨA VỤ NGƯỜI DÙNG. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi (hoặc tuổi trưởng thành hợp pháp, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn) và sẽ luôn cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và thông tin đầy đủ khi gửi thông tin hoặc tài liệu trên hoặc thông qua Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi bạn cung cấp thông tin qua biểu mẫu gửi Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Internet hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

5. TÀI KHOẢN. Việc đăng ký tài khoản để sử dụng các khu vực hoặc công cụ hạn chế tài khoản của Trang web có thể yêu cầu thông tin xác thực truy cập, chẳng hạn như địa chỉ email, tên người dùng, số điện thoại hoặc mật khẩu hoặc tuân thủ các yêu cầu truy cập cụ thể khác do 211MD chỉ định theo quyết định riêng của mình hết lần này đến lần khác. Theo đây, bạn đồng ý coi và duy trì thông tin đăng nhập truy cập của mình dưới dạng thông tin bí mật và đồng ý rằng tài khoản của bạn là của riêng bạn và bạn sẽ không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ cá nhân nào khác. Bạn phải thông báo ngay cho 211MD nếu bạn nghi ngờ hoặc biết về bất kỳ sự mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng trái phép thông tin xác thực truy cập của bạn. 211MD có toàn quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng nào khác nếu theo ý kiến của 211MD, bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hoặc vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do.

6. ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI DÙNG. tTrang web có thể chứa các tính năng tương tác cho phép bạn gửi, xuất bản hoặc truyền tải nội dung tới những người dùng khác trên hoặc thông qua Trang web ("Đóng góp của người dùng"). Bằng cách đăng Đóng góp của Người dùng lên Trang web, bạn cấp cho 211D quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hiển thị và chuyển giao hoặc tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ phần nào của tất cả Đóng góp của Người dùng. Bằng cách đăng Đóng góp của người dùng, bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu tất cả các quyền trong và đối với Đóng góp của người dùng và rằng Đóng góp của người dùng tuân thủ Điều khoản sử dụng này. 211MD không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Đóng góp nào của Người dùng do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web đăng tải. 211MD cũng có quyền xóa hoặc từ chối xuất bản bất kỳ Đóng góp nào của Người dùng vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do.

7. QUYỀN SỞ HỮU. Trang web thuộc sở hữu của Mạng thông tin Maryland 2-1-1 Maryland, Inc. Bản quyền 2021-2022 © 211 Maryland và/hoặc người cấp phép cho nó. Đã đăng ký Bản quyền. Mọi thông tin hoặc tài liệu có thể tải xuống hoặc in được có sẵn trên Trang web, trừ khi có chỉ định khác, đều thuộc sở hữu của 211MD và/hoặc người cấp phép cho nó. 211 MARYLAND, 2-1-1 MD, Mạng thông tin Maryland và tất cả các tên, logo và biểu tượng khác xác định 211MD và các dịch vụ của nó là thương hiệu độc quyền của 211MD và mọi việc sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của 211MD đều bị nghiêm cấm. Các dịch vụ, sản phẩm hoặc tên công ty khác được đề cập có thể là nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chủ sở hữu tương ứng.

8. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC. Các thông báo, điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho (các) thuê bao kỹ thuật số, tham gia khảo sát, thanh toán, liên lạc SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn) hoặc tham gia vào một chương trình hoặc sự kiện (nếu có). Bạn đồng ý tuân theo các thông báo, điều khoản và điều kiện khác, nếu có. Nếu có xung đột giữa Điều khoản sử dụng này và các thông báo, điều khoản và điều kiện bổ sung này, 211MD sẽ giải quyết mọi xung đột một cách thiện chí theo quyết định riêng của mình, nhưng các điều khoản sau nói chung sẽ kiểm soát đối với vấn đề tương ứng của chúng.

9. PHẢN HỒI. 211MD hoan nghênh phản hồi và đề xuất của bạn về các dịch vụ của 211MD hoặc liên quan đến cách cải thiện Trang web. Bằng cách truyền bất kỳ đề xuất, thông tin, tài liệu hoặc nội dung nào khác (gọi chung là “Phản hồi”) tới 211MD, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu tất cả các quyền đối với Phản hồi đó và Phản hồi không xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, việc gửi Phản hồi sẽ cấp cho 211MD giấy phép không thể hủy ngang, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền để 211MD sử dụng Phản hồi đó theo bất kỳ cách nào, cho bất kỳ mục đích nào và trong bất kỳ phương tiện nào, nhằm thực hiện sứ mệnh của 211MD.

10. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT. xin vui lòng xem Chính sách bảo mật của 211MD để biết tóm tắt về các hoạt động thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của 211MD. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng, ngoài thông tin được nêu trong Chính sách quyền riêng tư, 211MD có thể gửi thông tin nhận dạng về bạn cho các cơ quan chức năng như một phần của dịch vụ báo cáo tội phạm do thù ghét #MDStopHate hoặc như một phần của các dịch vụ báo cáo bên thứ ba khác của 211MD.

11. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG KHÁC. 211MD có thể tùy ý cung cấp các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác hoặc cung cấp quyền truy cập vào (các) trang của bên thứ ba trên (các) nền tảng truyền thông xã hội. Các trang web hoặc trang khác như vậy, bao gồm cả các nền tảng truyền thông xã hội, được duy trì bởi các bên thứ ba mà 211MD không kiểm soát. Các liên kết này không ngụ ý xác nhận đối với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp trừ khi 211MD có quy định rõ ràng khác.

12. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM. TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN” VÀ CÓ THỂ BAO GỒM LỖI, THIẾU SẮM HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC. 211MD TUYỆT ĐỐI TUYỆT ĐỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CUNG CẤP, BẠN RÕ RÀNG TUYỆT ĐỐI VÀ GIẢI PHÓNG 211MD KHỎI BẤT KỲ KHIẾU NẠI GÂY HẠI NÀO DO NGUYÊN NHÂN NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT CỦA 211MD. HƠN THẾ NÀO, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, 211MD SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, TRÁCH NHIỆM, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HOẶC HẬU QUẢ PHÁT SINH NGOÀI HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC VỚI SỰ TRỄ HOÃN HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ NẾU 211MD ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. BẤT CỨ QUY ĐỊNH NÀY, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LÀ 211MD ĐỐI VỚI VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ VIỆC NGƯNG SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ VÌ BẤT KỲ LÝ DO KHÁC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB BẤT CỨ BẤT CỨ SỐ TIỀN NÀO KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ($100) ĐÔ LA.

MỘT SỐ KHU VỰC KHÔNG CHO PHÉP TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ THIỆT HẠI VÀ THEO ĐÓ, MỘT SỐ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRONG CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ ĐÓ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA 211MD SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

14. THỰC THI AN NINH. Bạn không được sử dụng Trang web hoặc bất kỳ dữ liệu, hệ thống, mạng hoặc dịch vụ nào của 211MD để tham gia, thúc đẩy hoặc thúc đẩy hành vi bất hợp pháp, lạm dụng hoặc vô trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn, truy cập hoặc sử dụng dữ liệu, hệ thống hoặc mạng của 211MD trong một cách trái phép, cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng trong hệ thống hoặc mạng của 211MD, phá vỡ mọi biện pháp bảo mật hoặc xác thực, giám sát mọi dữ liệu hoặc lưu lượng truy cập, can thiệp vào bất kỳ dịch vụ nào, thu thập hoặc sử dụng địa chỉ email hoặc các số nhận dạng khác từ Trang web, thu thập hoặc sử dụng thông tin từ Trang web mà không có sự đồng ý của 211MD (ở đây hoặc cách khác), sử dụng bất kỳ thông tin tiêu đề gói TCP-IP sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc lừa đảo nào, sử dụng Trang web để phân phối phần mềm hoặc công cụ thu thập thông tin, phân phối quảng cáo hoặc tham gia vào hành vi có khả năng dẫn đến sự trả đũa chống lại 211MD hoặc dữ liệu, hệ thống hoặc mạng của nó. Việc sử dụng trái phép Trang web trên thực tế hoặc cố gắng có thể dẫn đến truy tố hình sự và/hoặc dân sự, bao gồm, nhưng không giới hạn, hình phạt theo Đạo luật Lừa đảo và Lạm dụng Máy tính năm 1986 theo luật liên bang Hoa Kỳ. 211MD bảo lưu quyền xem, giám sát và/hoặc ghi lại hoạt động trên Trang web để duy trì tính bảo mật của Trang web. Hoạt động được ghi lại như vậy có thể được xem xét bởi các tổ chức thực thi pháp luật. 211MD cũng sẽ tuân thủ tất cả các lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa liên quan đến các yêu cầu cung cấp thông tin. 211MD bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web vào bất kỳ lúc nào.

15. CỨU TRỢ MỆNH LỆNH. Bạn đồng ý rằng 211MD sẽ có quyền, ngoài các biện pháp khắc phục hiện có khác, tìm kiếm và nhận lệnh cấm hoặc biện pháp cứu trợ công bằng thích hợp khác từ tòa án có thẩm quyền hạn chế mọi vi phạm, bị đe dọa hoặc thực tế, đối với các nghĩa vụ của bạn theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này . Theo đó, bạn từ bỏ bất kỳ yêu cầu nào đối với việc 211MD gửi bất kỳ trái phiếu hoặc bảo đảm nào khác trong trường hợp bất kỳ biện pháp cứu trợ theo lệnh hoặc công bằng nào được tìm kiếm hoặc trao cho 211MD để thực thi bất kỳ điều khoản nào của TOU này.
16. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT. Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực (hoặc có hiệu lực trở lại) tại thời điểm bạn thừa nhận (ví dụ: đánh dấu vào ô) rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện của Trang web, đăng ký tài khoản trên Trang web. Trang web, phản hồi thông qua Trang web đối với yêu cầu cung cấp thông tin và/hoặc bắt đầu tải xuống, truy cập hoặc sử dụng Trang web, bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào đến sớm nhất. 211MD bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và trên cơ sở hợp lý để từ chối quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó và Điều khoản sử dụng này cũng sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của nó, tuân theo các quyền tồn tại của một số điều khoản được xác định dưới. Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực mà không cần thông báo trước. Bạn cũng có thể chấm dứt Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng Trang web, nhưng tất cả các điều khoản hiện hành của Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt, như được xác định bên dưới và mỗi lần truy cập lại hoặc sử dụng Trang web sẽ áp dụng lại Điều khoản sử dụng này (khi đó có hiệu lực) cho bạn. Sau khi chấm dứt, bạn phải hủy tất cả các bản sao của bất kỳ khía cạnh nào của Trang web mà bạn sở hữu. Các điều khoản liên quan đến quyền sở hữu của 211MD, Phản hồi, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm (bảo hành), giới hạn trách nhiệm pháp lý, miễn trừ và khả năng bị cắt đứt, toàn bộ thỏa thuận, lệnh cấm và luật điều chỉnh sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt Điều khoản sử dụng này vì bất kỳ lý do gì.

17. LUẬT ĐIỀU CHỈNH. Trang web được kiểm soát và vận hành bởi 211MD từ các văn phòng tại Hoa Kỳ. Điều khoản sử dụng này đã được lập và sẽ được hiểu và thực thi theo luật pháp của Bang Maryland như được áp dụng cho các thỏa thuận được ký kết và thực hiện đầy đủ tại Bang Maryland. Bất kỳ hành động nào nhằm thực thi Điều khoản sử dụng này sẽ được đưa ra tòa án chủ tọa tại Bang Maryland và tất cả các bên trong Điều khoản sử dụng này đồng ý rõ ràng là tuân theo thẩm quyền của các tòa án đó. Quyền truy cập vào Trang web có thể không hợp pháp đối với một số người hoặc ở một số quốc gia. Nếu bạn truy cập Trang web từ bên ngoài Hoa Kỳ, thì bạn chủ động làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương. Phiên bản in của Điều khoản sử dụng này và bất kỳ thông báo liên quan nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính.

18. MIỄN TRỪ & KHẢ NĂNG NGHIÊM TÚC. Việc không nhấn mạnh vào việc thực hiện nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều khoản sử dụng này sẽ không có nghĩa là từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc lỗi thực hiện nào sau đó. 211MD không từ bỏ bất kỳ quyền nào theo Điều khoản sử dụng này sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào khác hoặc từ bỏ quyền hoặc điều khoản tương tự vào bất kỳ thời điểm nào khác. Nếu bất kỳ phần nào của TOU này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, địa điểm, khiếu nại và các giới hạn trách nhiệm nêu trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành đó sẽ được coi là bị thay thế bởi một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành phù hợp rõ ràng nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và phần còn lại của TOU này sẽ tiếp tục có hiệu lực.

19. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, tuyển dụng, chi nhánh hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và 211MD do Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Trang web. Điều khoản sử dụng này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và 211MD về việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả các liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời, cho dù là điện tử, lời nói hoặc văn bản giữa bạn và 211MD đối với Trang web. Bạn không được chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền nào theo Điều khoản sử dụng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của 211MD. Xin lưu ý rằng 211MD bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng này bằng cách đăng Điều khoản sử dụng đã sửa đổi và thông báo tương ứng về Điều khoản sử dụng đã sửa đổi hoặc bằng cách gửi thư và/hoặc gửi email thông báo về điều khoản đó cho bạn. Ngoài ra, 211MD có thể thêm, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ khía cạnh, chương trình hoặc tính năng nào của Trang web, nhưng 211MD không có nghĩa vụ phải thêm bất kỳ bản nâng cấp, cải tiến hoặc sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau bất kỳ thay đổi nào đã thông báo sẽ được coi là chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng này. Theo đó, bạn phải kiểm tra các thông báo và xem xét TOU này trên cơ sở định kỳ.

20. LIÊN HỆ. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến Trang web hoặc nếu bạn muốn có thêm thông tin liên quan đến 211MD, vui lòng liên hệ với 211MD tại info@211md.org (e-mail).