Alèt MdReady/MdListo

Kit kriz sa a se yon gwo tanpèt, inondasyon, dife sovaj oswa menas sante piblik – nou pare. Èske ou prè?

Patenarya sa a ant 211 Maryland ak la Maryland Depatman Jesyon Ijans kenbe ou enfòme pou ou ka planifye ak prepare.

Enskri pou alèt tèks MdReady (angle) ak MdListo (panyòl).

Tèks MdReady nan 211-631 pou alèt angle. ENskri kounye a

Para Espanol, tèks MdListo a 211-631. ANREJISTRE AHORA

211 Maryland ofri pwogram alèt mesaj tèks ki bay enfòmasyon sou resous espesifik rejyon yo oswa bay alèt pou katastwòf. Tèks STOP nan menm nimewo a pou dezabòne. Tèm konplè SMS nan https://211md.org/sms/ pral aplike tou.

 

Prepare pou dezas ak lòt menas

MdReady pare tou pou alèt Marylandè yo sou avitasyon move tan tankou yon siklòn, yon avitasyon sou move tan nan sezon fredi oswa avètisman inondasyon. Preparasyon pou katastwòf se kle.

Apre yon dezas natirèl ak/oswa gwo sitiyasyon kriminèl, yo ka voye yon mesaj tèks ak resous mitigasyon, sekou ak rekiperasyon.

MdReady/MdListo toujou pare pou ede Maryland prepare, rete enfòme ak refè.

Pou jwenn aksè a konsèy ak enfòmasyon sou preparasyon an, enstale aplikasyon entènèt MdReady la lè w vizite MdReady.Maryland.gov sou navigatè entènèt aparèy mobil ou a. Pou resevwa alèt tèks, konsèy, ak resous ki gen rapò ak menas ak danje ki ka afekte Maryland, voye tèks "MdReady" nan 211-631 oswa "MdListo" pou resevwa tèks an Panyòl.

 

Materyèl sansibilizasyon MdReady/MdListo