Mesaj Tèks Enfòmasyon ak Enspirasyon

211 Maryland ofri rezidan yo plizyè fason pou yo konekte ak resous sante ak resous imen esansyèl yo. Anplis rele 211, nou ofri kanpay tèks PUSH-ALERT. Ou voye yon "mo kle" nan yon nimewo epi w ap resevwa mesaj tèks ki bay sipò ak enfòmasyon.

Fanm souri yon pwen ak iPhone

Si w sou mobil, klike sou bouton mo kle a pou ouvri mesaj tèks. Sinon, voye tèks mo kle a nan nimewo telefòn la.

211 Maryland ofri pwogram alèt mesaj tèks ki bay enfòmasyon sou resous espesifik rejyon yo oswa bay alèt pou katastwòf. Tèks STOP nan menm nimewo a pou dezabòne. Tèm konplè SMS nan https://211md.org/sms/ pral aplike tou.

Sipò pou Sante Mantal Adolesan

MDYoungMinds sipòte sante mantal moun ki gen laj 18 an oswa pi piti.

Aprann sou la siy depresyon adolesan ak fason yo MDYoungMinds ka sipòte adolesan ak adolesan.

Patnè: Depatman Sante Maryland, Biwo Prevansyon Swisid

Tèks MDYoungMinds nan 898-211.

Sante mantal

MDMindHealth ofri mesaj motivasyon, alèt pou kenbe bon sante mantal, ak resous pou sèvis kriz Maryland ak konsèy. Mesaj tèks yo disponib tou an panyòl nan MDSaludMental.

Aprann plis sou fason MDMindHealth ka ede w oswa yon moun ou konnen.

Patnè: Administrasyon Sante Konpòtman

Tèks MDMindHealth nan 898-211

Tèks MDSaludMental nan 898-211

Sipò fanmi

MDKinCares bay ankourajman, sipò ak resous bay moun kap bay swen yo.

Patnè: Depatman Sèvis Imen Maryland

Tèks MDKinCares nan 898-211.

Granmoun ki pi gran ak adilt ki gen andikap

MDAging bay aksè imedyat ak sou demann ak founisè sèvis ak resous pou granmoun aje ak moun k ap pran swen granmoun ki gen andikap.

Patnè: Maryland Department of Aging

Tèks MDAging nan 898-211

Preparasyon pou Dezas ak Sante Piblik

MdReady (angle) ak MdListo (panyòl) avèti w sou dènye ijans sante piblik, avètisman move tan ak avètisman inondasyon. W ap resevwa tou resous pou alèjman, sekou ak rekiperasyon w ap voye tèks pou w apre yon dezas natirèl ak/oswa yon gwo sitiyasyon kriminèl. Jwenn plis enfòmasyon sou kalite alèt yo voye atravè MdReady/MdListo.

Patnè: Maryland Depatman Jesyon Ijans

Tèks MdReady nan 211-631

Tèks MdListo bay 211-631

Evènman Mid Shore ak Resous Kominotè

MidShore konekte rezidan yo nan konte Queen Anne, Kent, Talbot, Dorchester ak Caroline ak evènman lokal yo ak resous kominotè yo. Aprann plis sou fason Mid Shore konekte rezidan yo ak 211.

Patnè: Mid Shore Health Improvement Coalition

Tèks MidShore bay 898-211

Sipò ki gen rapò ak opioid

MDHope se yon patenarya ak RALI Maryland pou konekte moun, pwofesyonèl, fanmi ak zanmi ak enfòmasyon sou medikaman ranvèse surdozaj, opsyon tretman, konsèy prevansyon, jete san danje nan medikaman sou preskripsyon, ak afimasyon chak de semèn ak mesaj sipò.

Aprann sou tout wout la MHDope ka ede bese epidemi opioid Maryland la.

Patnè: Rx Abuse Leadership Initiative nan Maryland

Tèks MHDope nan 898-211

Rapòte Ensidan Rayi ak Krim

MDStopHate se yon sèl resous pou rapòte krim rayisab ak ensidan epi bay viktim yo resous. Sispann rayi pa rapòte li!

Patnè: Biwo Afè Imigran Gouvènè a | Biwo Inisyativ Kominotè Gouvènè a

Tèks MDStopHate nan 898-211

Veteran yo

Reantre konekte moun ki nan prizon ak ansyen nan prizon ak fanmi yo ak resous, evènman, ak enfòmasyon. Aprann plis Konsènan fason patenarya sa a ap konekte fanmi yo ak resous yo retounen.

Patnè: Depatman Sekirite Piblik ak Sèvis Koreksyonèl Maryland (DPSCS)

Tèks Reantre nan 898-211

Veteran yo

MDCom2Vets ogmante koneksyon ak Veteran yo epi li bay mizajou kontinyèl pou evènman, resous ak founisè ki disponib nan yon kominote.

Patnè: Administrasyon Sante Konpòtman

Tèks MDCom2Vets bay 898-211

Byennèt

MDWwellness konsantre sou premye swen sante mantal pou pwofesyon èd la. Abònen yo jwenn estrateji ak resous pou jwenn aksè nan sèvis jesyon estrès atravè atensyon, nitrisyon ak afilyasyon sosyal.

Patnè: University of Maryland

Tèks MDWellness nan 898-211

Konekte ak odyans ou sou demann

Sèvi ak platfòm tèks 211 Maryland pou voye mesaj Customized bay odyans ou a (yo). Mande enfòmasyon sou tarif yo ak fonksyonalite, epi rantre nan lòt òganizasyon yo ki deja itilize 211 MD pou voye mesaj tèks. Kontakte nou jodi a.