#MDStopHate

Rapòte krim rayisab ak patipri ak/oswa ensidan ak
Konekte Ak Resous Kominote yo.

Bezwen fè yon rapò pandan w ap ale? Tèks “MDStopHate” nan 898-211 (TXT-211) pou w depoze yon
rapò ensidan lè l sèvi avèk telefòn mobil ou.

Ki jan li fonksyone

Liy dirèk dirèk

Rapòte rayisman, diskriminasyon oswa entimidasyon epi resevwa referans nan resous kominotè lè w konpoze
211.

Anyè Resous

Jwenn aksè nan nenpòt resous pou satisfè bezwen ou yo lè w chèche baz done resous sou entènèt 211 Maryland.

Rapò ensidan

Oto-rapòte yon ensidan rayisman oswa diskriminasyon nan kominote w la byen vit ak fasil.

Krim Rayi Vs Ensidan Rayi

Ki diferans ki genyen?

Si ou santi ou te vize akòz karakteristik pèsonèl oswa manm nan gwoup, rapòte ensidan an bay 211 pou otorite yo ka detèmine si yon krim te komèt. Aprann plis sou diferans ki genyen ant krim rayisman ak rayisman ensidan.

Ensidan Rayi

Krim Rayi

Ekspresyon ostilite oswa agresyon motive pa patipri.

Egzanp:
Abi vèbal tankou non, langaj degradan oswa blag ofansif; Fason rasyal oswa omofob; Arasman; Entimidasyon oswa entimidasyon; Distribisyon literati rayisman

Menas vize, tantativ oswa domaj akòz karakteristik pèsonèl oswa manm gwoup.

Egzanp:
Vandalism, menas bonm, mete dife, atak fizik, vòl, domaj pwopriyete ak senbòl rayisman, langaj, grafiti

sispann

Rapòte Yon Krim Rayisin Oswa Ensidan Rayisin

Konfwonte ak defèt diskriminasyon, rayi ak vyolans! Ou ka sispann rayi lè w rapòte l.
Klike anba a pou rapòte zak rayisman oswa entimidasyon ki rive nan kominote w la.

Oswa Rele 211

Chèche èd pa kategori

Mèsi A Patnè Nou yo

An patenarya ak Biwo Inisyativ Kominotè Gouvènè a ak Biwo Afè Imigrasyon, 211 Maryland konekte nouvo Ameriken ak Marylandè yo ak sèvis enpòtan epi fè li fasil pou rapòte krim rayisman ak patipri ak/oswa ensidan.

Gwoup 332
Logo Biwo Afè Imigran Gouvènè Maryland