Anplwaye magazen kenkayri bwat Stamping

Jwenn èd pou jwenn yon travay nan Maryland

If you're looking for a job, help is available at 32 Sant Travay Ameriken ki nan tout eta Maryland. You can get help with:

  • konsèy karyè
  • job readiness
  • employment leads
  • resume creation
  • cover letters
  • networking support

You can access computers, printers, photocopiers, fax machines, phones and the Internet to enhance your job search..

Anplis ede moun kap chèche travay, sant yo ka ede biznis yo tou.

Maryland Mendèv Echanj

Si w ap resevwa benefis asirans chomaj, ou ka konnen tou Maryland Mendèv Echanj (MWE). Ou ka oblije ranpli etap ak MWE chak semèn nan kad asirans chomaj.

Even if you're not receiving benefits, you can utilize MWE services.

MWE allows you to:

  • search for jobs - central database for MD job listings
  • kreye yon rezime
  • get education and training

The self-service portal also has an app. Search for MWEJOBS in the Apple iTunes Store or Google Play.

Sant Travay Ameriken yo gen lokal brik ak mòtye epi MWE sou entènèt.

Find Local Employment Training Programs

If you’re not sure what job is best for your skills, a career counselor can evaluate your aptitude, abilities and interests to help you choose a career or vocation and the training needed to obtain a job in a new industry.

Pwogram fòmasyon pou travay yo ka ede w amelyore konpetans ou epi jwenn konesans ou bezwen pou jwenn pwochen travay ou.

Pou jwenn lòt resous asistans travay, tankou pwogram fòmasyon nan kominote atravè Maryland, chèche baz done 211 la selon bezwen. Ki èd ou bezwen?

Si ou se yon veteran, genyen tou Pwogram fòmasyon travay Maryland konsantre sou bezwen veteran yo.

Job training for New Americans

Si ou se yon nouvo Ameriken, navige nan labirent nan resous pafwa konfizyon ka akablan. 211 ka ede Nouvo Ameriken yo ak yon kantite sèvis sante ak sèvis imen osi byen ke opòtinite travay.

Ou ka aprann sou opòtinite GED ak aprantisaj anrejistre ki se travay peye ki bay fòmasyon pou yon atizan kalifye ak enstriksyon nan salklas. Aprann sou pwogram sa yo, ki disponib nan plizyè lang.

Ou ka jwenn enfòmasyon tou sou edikasyon ak klas pou Nouvo Ameriken yo.

Reentry employment help

If you are incarcerated or formerly incarcerated, community organizations are ready to help you find a job. You can use a Reentry Navigator before, during, or after release to help you find skills training or a job. The navigator can also connect you to community resources. Find a Reentry Navigator near you.

Maryland's American Job Centers can also help.

There are also programs to help connect employees with employers who are willing to give ex-offenders a second chance. Learn about these on 211's comprehensive reentry resource page.

You can also call 2-1-1 for help finding reentry resources and support.

Tès scantron fèy ak kreyon

Edikasyon pou granmoun ak sipò GED®

Si ou pa gen yon diplòm lekòl segondè epi ou vle touche youn, Sèvis Tès GED® se sèl founisè otorize pou fè tès nan Maryland.

Plizyè òganizasyon lokal ka ede avèk preparasyon pou tès atravè pwogram edikasyon pou granmoun ak alfabetizasyon.

Chomaj

Si ou pèdi travay ou, san fòt ou, ou ka kalifye pou benefis chomaj jiskaske ou ka jwenn yon lòt travay. Benefis yo ranplase yon pati nan revni ou pou yon tan limite pou moun ki elijib yo.

Aprann etap sa yo nan depoze yon reklamasyon ak sètifikasyon reklamasyon chak semèn pou kenbe benefis ou yo.

Asirans Sante pandan w ap chèche yon travay

Si w vin pap travay, ou ka bezwen plis sipò finansye pandan w ap chèche yon travay. Ou ka kalifye pou Medicaid, COBRA atravè ansyen anplwayè ou oswa aplike pou asirans atravè Maryland Health Connection, nan lespas 60 jou apre w fin pèdi travay ou. Jwenn enfòmasyon sou pwogram asirans sante disponib pou ou pandan w ap chèche yon travay.

Konpansasyon Travayè 

Si w blese pandan w ap travay, ou ka kalifye pou Konpansasyon Travayè. Si yo aksepte reklamasyon an, konpayi asirans lan oswa patwon ki oto-asirans peye pou swen medikal la. Anplis de sa, travayè a resevwa konpansasyon pou ranplase salè ki pèdi a pasyèlman.

Asirans sa a pa kouvri tout blesi. Konpansasyon travayè yo kouvri blesi ki te koze pa yon "blesi pèsonèl aksidan ki soti nan ak nan kou nan travay."

Si ou blese, ou dwe rapòte aksidan an ak aksidan an bay patwon ou. Jwenn yon fòm reklamasyon konpansasyon travayè anplwaye oswa ranpli Fòm C-1 sou Entènèt.

Aprann plis sou kalite reklamasyon ou ka ranpli, pwosesis la ak kijan pou kontakte Komisyon Konpansasyon Travayè Maryland la. Ou ka jwenn repons tou pou Kesyon yo poze souvan (FAQs).

 

Jwenn Resous