211 Kowòdinasyon Swen

Nou Ede Depatman Sal Ijans yo

An patenarya ak Depatman Sante Maryland, Administrasyon Sante Konpòtman, pwogram 211 la fasilite referans pou pasyan ED ki bezwen sèvis sante konpòtmantal nan kominote a, ki gen ladan resous pou kondisyon sante mantal, maladi itilizasyon sibstans ak andikap devlopman.

oswa konpoze 2-1-1 epi peze 4 imedyatman

*Si w bezwen yon kabann, rechèch sikyatrik pou pasyan ki entène ak tablo kabann kriz la.

Bezwen yon kabann pou pasyan ki entène oswa sikyatrik?

Tcheke Maryland Bed Board la

Tablo kabann Maryland la ede planifikatè egzeyat yo jwenn kabann sikyatrik ak kriz ki disponib an tan reyèl. Disponibilite kabann yo mete ajou twa fwa pa jou.

Jwenn kalite kabann ou bezwen nan kategori sa yo:

  • Granmoun
  • Ko-rive
  • Jeryatrik
  • Adolesan
  • Timoun

Ou menm fè nont bezwen refere yon pasyan nan pwogram Kowòdinasyon Swen 211 si yo admèt yon pasyan nan depatman ijans nan yon kabann pasyan ki entène. Yo ka refere yo apre evalyasyon sikyatrik la si yo bezwen plis sèvis kowòdinasyon swen tankou swen pou pasyan ekstèn, swen adisyonèl pou pasyan ki entène oswa sèvis sante konpòtman ki baze sou kominote a.

Èske w refere yon pasyan bay 211 Care Coordination? Fè nou konnen eksperyans ou pandan n ap travay avèk BHA pou amelyore aksè ak pwogram yo ofri. Bay fidbak.

Kijan Pwogram nan Travay

Refere pasyan yo lè w konpoze 2-1-1 epi peze 4 imedyatman. (Chak jou, 8 am jiska 8 pm)

Oswa, refere sou entènèt.

Imaj Nimewo 1 la

Rekonèt

Koòdonatè Swen 211 yo pral rekonèt rekòmandasyon w la nan lespas 30 minit apre li resevwa yo epi yo pral imedyatman kòmanse idantifye resous ki disponib atravè baz done pwisan nou an.

Imaj nimewo 2 la

Konekte

Koòdonatè Swen 211 yo pral konekte anplwaye lopital yo ak pasyan yo ak sèvis sante konpòtmantal ki disponib ki byen chita.

Imaj nimewo 3 la

Swiv-Up

Koòdonatè Swen 211 yo pral fè swivi pou asire yon plasman siksè epi mete ajou dosye elektwonik la pou fèmen bouk la ak planifikatè egzeyat yo.

Siy depatman ijans

Ki pasyan yo ta dwe refere?

Refere pasyan ki se:

1. Kounye a nan depatman ijans la.

2. Pasyan an pare pou egzeyat.*

3. Asistans nesesè pou jwenn resous sante konpòtman pou pasyan an.

4. Pasyan an bay konsantman.

*Ou pa fè sa bezwen refere yon pasyan ke yo admèt nan depatman ijans (ED) nan yon kabann pasyan ki entène. Yo ka refere pasyan sante konpòtmantal ki prezante nan ED la apre evalyasyon sikyatrik la si yo bezwen kowòdinasyon swen adisyonèl.

211 Sèvis Konsiltasyon Ka

Gen yon ka konplèks? Kite Kowòdonatè Swen 211 nou yo ede w rezoud ka pasyan konplèks yo.

"Sèvis konsiltasyon ka yo pwouve yo dwe yon zouti itil pou angajman ak kolaborasyon."

Maria Manna

Northwest Hospital, Direktè Jesyon Swen

 

211 Rezo Lopital 

Konekte ak 26 lòt lopital, kowòdonatè eta yo, anplwaye Administrasyon Sante Konpòtman (BHA) ak lòt patnè leta yo pandan reyinyon mansyèl 211 Hospital Network yo.

Patisipan yo diskite sou pi bon pratik, idantifye twou vid ki genyen nan sèvis, epi devlope alontèm, solisyon dirab. Inisyativ kolaborasyon sa a gen pou objaktif pou navige sistèm livrezon swen sante dinamik ak sipòte yon apwòch holistic nan swen pasyan yo. Ansanm, nou ka idantifye epi aplike estrateji kolektif pou amelyore sante popilasyon an.

 

 

Vle Aprann Plis?

Gade videyo sa yo pou aprann kijan pou refere pasyan yo epi jwenn aksè nan pòtal founisè a. Ou kapab tou enskri pou yon sesyon enfòmasyon ak fòmasyon 30 minit oswa imèl carecoordination@211md.org.

Kijan Pou Refere Pasyan yo

Kijan Pou Aksè Pòtal Founisè a

Fè Yon Enpak

Pasyan Refere
Lopital k ap patisipe yo
Konte yo sèvi

Feedback ou enpòtan

Règleman ijans yo te antre an vigè nan dat 15 mas 2023, Nou ta renmen konnen sou eksperyans ou ak pwogram Kowòdinasyon Swen 211 la pandan n ap travay avèk BHA pou amelyore aksè ak pwogram yo ofri. Tanpri pran kèk minit pou w ranpli sondaj Kowòdinasyon Swen an.

211 Care Coordination Powered By

MIN pouvwa 211
MDH logo