Hoạt động kinh doanh sở hữu và quản lý tài sản cho thuê nhà ở cũng giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Nó cần nghiên cứu, lập kế hoạch và kiến thức. Là chủ nhà ở Maryland, điều quan trọng là bạn phải biết luật liên bang, tiểu bang và địa phương điều chỉnh mối quan hệ giữa người thuê nhà với chủ nhà. Dưới đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn với tư cách là chủ nhà.

Các Thư viện Luật Nhân dân Maryland có nguồn tài nguyên và tài liệu có thể cho bạn biết về các quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là chủ nhà.

Tìm tài nguyên