Epizod 21: Kijan Sant Entèvansyon Kriz debaz sipòte yon kriz

Nan epizòd sa a nan “What's the 211?”, Quinton Askew pale ak Doktè Mariana Izraelson ak Grassroots Crisis Intervention Center nan Howard County. Yo pale sou sipò sante konpòtmantal pou moun ki nan kriz, tankou sèvis san kay ak sipò manje òganizasyon an ofri.

Montre Nòt

 • 1:58 Konsènan Entèvansyon nan Kriz Konte Howard
 • 3:09 Ki jan Grassroots te kòmanse kòm yon efò "debaz".
 • 4:13 Sèvis kriz elaji
 • 5:39 Ki jan yo konekte
 • 7:02 Ki sa ou dwe atann lè ou rele pou èd
 • 8:02 Siy kriz
 • 9:40 Kriz move konsepsyon
 • 11:51 Rele fòmasyon espesyalis
 • 13:21 Patenarya
 • 15:00 Ki jan yo bay sèvis kriz yo priyorite
 • 16:09 Defi travay kriz
 • 20:02 Moun yo bezwen konnen èd toujou disponib
 • 21:33 Istwa siksè

Transkripsyon

Quinton Askew, Prezidan ak Direktè Jeneral Maryland Information Network ak 211 Maryland (1:31)

Bonjou tout moun. Byenveni nan Ki sa ki 211 la? podcast. Non mwen se Quinton Askew, Prezidan ak Direktè Jeneral Maryland Information Network ak 211 Maryland. Mwen kontan anpil pou m gen envite espesyal nou jodi a, Mariana Izraelson, Direktè Egzekitif Sant Entèvansyon Kriz debaz. Doktè Marianna, kòman ou ye?

01:49

Mwen byen fè. Mèsi. Mwen trè kontan pou mwen isit la jodi a.

Quinton Askew (1:52)

Mèsi paske w te rantre nan nou. Èske ou ta ka pale nou yon ti kras sou Grassroots Crisis Intervention Center nan Howard County a?

Konsènan Howard County Grassroots Crisis Intervention Center

Doktè Mariana Izraelson, Direktè Egzekitif Sant Entèvansyon Kriz Grassroots (1:58)

Kidonk, Grassroots Crisis Intervention Center nan Howard County a se yon sant kriz 24/7.

 • Nou ofri sèvis san kay.
 • Nou ofri sèvis kriz nan kay la.
 • Nou gen yon sant mache ki se 24/7 Urgent Care.
 • Nou gen yon Swen Ijan pou maladi itilizasyon sibstans.
 • Nou ofri jesyon retrè pou maladi itilizasyon opioid ak maladi itilizasyon estimilan tou si yon moun soufri maladi itilizasyon sibstans, yo ka vini isit la nenpòt lè.
 • Nou gen yon moun, yon sèl sèks gason, fi oswa idantifye pou moun ansanm ak yon abri fanmi pou moun ak pitit yo, nenpòt moun ki poko gen 18 an.

Nou gen yon pwogram sanzabri pou nenpòt moun ki fè eksperyans sanzabri. Nou bay yon evalyasyon epi antre yo nan sistèm pou Konte Howard. Lè sa a, nou idantifye resous si abri a kapab akomode nan moman sa a.

Sant kriz nou an gen ladan sèvis anndan kay ak sèvis kominotè. Nou fè patenarya ak depatman polis konte nou an, nou ofri repons ekip mobil kriz pou tout konte a, epi nou patenarya ak sistèm lekòl la. Kidonk, nou reponn chak òganizasyon nan konte a ak tout sistèm lekòl yo.

Grassroots Logo

Ki jan Grassroots te kòmanse kòm yon efò "grassroots".

Quinton Askew (3:09)

Pou yon moun ki te travay nan konte a epi ki konprann gwo travay nou tout fè, poukisa yo te bezwen Grassroots nan konte nou an?

Doktè Mariana Izraelson (3:20)

Grassroots te kreye 50 ane de sa. Grassroots te kreye pa yon gwoup etidyan kolèj ki te kòmanse yon òganizasyon volontè lè yo reyalize te gen resous trè limite pou moun ki gen pwoblèm itilizasyon sibstans ak kriz. Moun yo pa gen okenn kote yo ale, yo pa gen okenn resous, yo te san tretman.

Yon gwoup etidyan kolèj te kòmanse pwogram nan nan ane 1970 yo, panse pou yo gen yon sant kriz soti nan gwoup Grassroots yo nan gen yon liy dirèk.

Nan kòmansman an, yo te panse, byen, si moun ka konnen ki kote nou ye, yo ka gen yon nimewo telefòn epi kontakte nou byen vit. Se konsa, yo ka vini nan Grassroots, epi li te grandi ak devlope pandan tout ane yo.

Li te kòmanse ak yon gwoup ki di gen yon bezwen nan kominote a, pèsonn pa fè sèvis sa yo, epi nou ta dwe reyini ansanm. Epi yo tout te volontè. Epi li te konsa pandan plizyè ane.

Sèvis kriz elaji

Quinton Askew (4:13)

Wow. Sa etonan. Mwen konnen ke, pandan ane yo, sèvis kriz yo te grandi ak elaji. Èske ou ka touche yon koup nan nouvo sèvis kriz oswa sèvis kriz elaji ou te bay yo?

Doktè Mariana Izraelson (4:24)

Se konsa, youn nan pi gwo pwojè ke nou te kòmanse fè se te 211 Tèks Sante. Pwogram sa a te kòmanse anviwon dezan de sa; kote moun ka enskri pou yon pwogram telefòn kote n ap fè yon enskripsyon yon fwa pa semèn nan lè moun nan vle a.

Sa ouvri pou nenpòt moun nan Maryland ki vle konekte ak yon moun selon kondisyon yo. Nou rele yo 24/24, 7/7, nenpòt jou epi tcheke ak yon moun ki ka gen difikilte ak nenpòt kriz.

Kidonk, pwogram sa a trè enteresan. Li te gen anpil, anpil siksè. Nou resevwa anviwon 2600 apèl pa mwa, e moun yo byen kontan ak repons pwogram sa a.

Nou te fè pati tou sèvis nan kominote ay. Nou te elaji pou gen yon pwogram swen ijan ki itil pou moun ki ka antre epi resevwa sèvis yo.

Nou gen espesyalis rekiperasyon kanmarad ki isit la pou kapab bay sesyon sa a ak kliyan epi yo gen nivo sa a senpati ak konpreyansyon sou sa moun nan ap fè eksperyans.

Kòm byen ke maladi itilizasyon sibstans yo te grandi anpil pandan ane yo. Epi kounye a nou ap travay sou enplemante yon pwogram estabilizasyon kriz pou maladi sante mantal.

Ki jan yo konekte

Quinton Askew (5:39)

Pou pakèt sèvis ou bay, ki jan moun fè konnen kijan pou yo konekte ak Grassroots? Se konsa, ou mansyone nimewo liy dirèk sa a, men ki jan moun fè konnen ki jan yo rive la?

Doktè Mariana Izraelson (5:46)

Ki sa ki bèl sou Grassroots se ke gen anpil fason yo konekte.

 • Alor, nou form parti sistenm 211 – 211 Health Check. [Nòt Editè a: Rele 2-1-1 oswa Aprann plis.]
 • Nimewo entèn nou an trè byen konnen nan kominote a paske nou te isit la 50 ane.
 • Nimewo lokal nou an. [Nòt Editè a: 410-531-6677]
 • Nou fè pati 988 tou. [Nòt Editè a: Rele 9-8-8 pou konekte.]

Nou gen tou nimewo prensipal nou an, ki se yon nimewo biznis ki pibliye toupatou. Kidonk, Grassroots se trè byen konnen nan Howard County epi li se byen konnen tou pou lòt moun ki andeyò Konte Howard akòz anpil liy diferan ke yo ka konekte avèk nou.

Quinton Askew (6:19)

Nou konnen li entegre nan Konte Howard. Èske moun ki gen aksè nan sèvis yo soti toupatou nan Maryland oswa sitou nan konte nou an pou sèvis yo?

Doktè Mariana Izraelson (6:29)

Se konsa, sa depann de. Sèvis sanzabri nou yo trè espesifik, epi yo bay rezidan Howard County priyorite. Sepandan, nou resevwa moun ki soti toupatou nan Maryland, pafwa nan lòt eta.

Misyon Grassroots se bay sèvis pou nenpòt moun ki antre san okenn kondisyon diskriminasyon. Nou ap eseye ede tout moun ki vin sou abò.

An tèm de liy dirèk la, nou resevwa apèl ki soti nan tout eta Maryland, selon pwogram nan; kèk pwogram yo divize an rejyon lajè, men nou gen tandans rive jwenn yon odyans pwolonje atravè eta a.

Ki sa ou dwe atann lè ou rele pou èd

Quinton Askew (7:02)

Nou konnen ke ekip ou a jere divès kalite kriz. Ki sa ki eksperyans nan tankou lè yon moun rele? Kisa k ap pase lè yon moun rele sant lan pou l ka jwenn èd?

Doktè Mariana Izraelson (7:11)

Kidonk, premye bagay ke nou pral tande se yon bonjou trè cho paske li mande anpil kouraj pou rele yon liy dirèk. Se pa yon pwosesis fasil.

Èske ou pran telefòn nan epi pale ak yon moun lòt nasyon, oswa ou tèks yon liy oswa chat ak yon moun? Kidonk, nou eseye vin yon bonjou trè cho, di moun yo, "Mèsi paske w rele yo." Oswa, “Nou isit la. Ki jan nou ka ede w? Ki sa ou ta renmen diskite jodi a?"

Kidonk, bonjou sa a fè moun nan santi l alèz, epi answit nou koute.

 • Nou koute sa moun nan gen pou l di.
 • Nou koute jan yo santi yo.
 • Nou ba yo yon espas pou silans.

Gen kèk moun ki rele epi ki vle pataje jan yo santi yo jou sa a. Gen kèk lòt moun ki ka rele nan yon nivo siyifikatif nan detrès.

Objektif nou se de-eskalade otank posib epi tou bay yon nivo konfò ak senpati. Kidonk, moun nan ka fè fas ak kriz la ap fè eksperyans nan moman sa a epi yo kapab rekonekte ak mond lan sou yon baz chak jou ke yo ap viv nan.

Siy kriz

Quinton Askew (8:02)

Kòm ou te di, gen yon moun sou lòt liy lan ki nan senpati ede. Èske gen siy komen ki ka endike yon moun nan kriz? Oswa ki jan yon moun tipik fè konnen ke ou konnen mwen ta dwe rele Grassroots paske mwen ka bezwen èd?

Doktè Mariana Izraelson (8:16)

Kriz diferan pou chak moun. Mwen panse ke COVID-19 ogmante bagay sa yo, kote moun anvan yo pa te rive jwenn yon liy kriz. Pandan COVID, moun yo te santi yo trè izole, pè ak pè. Se konsa, li te mennen nan anpil moun ki te oblije konekte ak yon moun.

Chak moun gen yon rezon diferan pou yo rele yon liy kriz.

Sa nou wè nan yon jou tipik se moun ki:

 • bouke ak lavi
 • fatige ak estrès chak jou
 • ajiste nan mond lan ke nou ye ak COVID

COVID pa janm ale. Koulye a, nou tout te ale nan yon lavi nòmal. Men, COVID toujou isit la, epi fè fas ak tout estrès ki vini ak sa. Chak moun wè kriz yo. Yo detèmine egzakteman lè lè a se ke yo bezwen rele pou èd. Lè w te rele Grassroots anvan fè moun nan pi alèz pou l rele ankò.

Donk, yo santi ke yon fwa yo rele epi resevwa chalè ak senpati sa a, li pi fasil pou yo rele yo ankò.

Ki sa ki te elaji sèvis anpil se tèks ak chat. Epi sa pèmèt yon nivo konfidansyalite siyifikativman pi wo paske yo santi yo pa oblije divilge okenn enfòmasyon. Ou ka konplètman anonim sou tèks oswa yon chat, epi toujou resevwa menm chalè a ak senpati nan men yon lòt moun sou lòt bò a.

Move konsepsyon kriz

Quinton Askew (9:40)

Gen plizyè fason pou konekte. Kidonk, èske gen move konsepsyon oswa mit sou kriz ke ou ta ka tande oswa tande moun yo gen tandans pale?

Doktè Mariana Izraelson (9:55)

Lejann #1

Premye miskonsepsyon se ke moun pa apresye ke si yo rele liy dirèk la epi yo te voye entèvansyon pandan apèl la paske kriz la pa t 'kapab de-escalade. Epi gen yon sans ke si ou rele yon liy kriz, yo pral voye polis la lakay ou imedyatman. Sa trè ra, trè ra! Li rive sèlman nan petèt 3% nan ka yo.

Nou eseye de-eskalate, epi nou eseye travay ak moun nan. Epi nou eseye angaje ak moun nan. Epi nou toujou eseye metòd entèvansyon ki pi piti a. Se konsa, nou pral travay avèk yo pou:

 • angaje ak ekip mobil kriz la
 • angaje ak swen ijan
 • pou angaje ak yon founisè
 • konekte ak resous yo

Tout bagay anvan yo voye sèvis entèvansyon ak ijans.

Men, gen sans ke moun pè ke si yo rele yon liy dirèk pou kriz, lapolis pral imedyatman parèt devan pòt ou. Epi sa se yon miskonsepsyon trè gwo paske li se minorite nan apèl yo nan ki sa rive. Epi sèlman lè li se absoliman nesesè.

Lejann #2

Lòt miskonsepsyon an se ke nou ka rezoud tout bagay anba solèy la, ki se pa ka a. Gen kèk moun ki ka panse oh, byen, mwen pral rele liy dirèk la, epi yo pral ban m 'yon kote pou m viv, oswa yo pral pale sou pwoblèm mwen yo nan yon apèl nan telefòn. Epi li pran anpil travay. Li pran tan.

Pafwa, nou mande moun pou yo antre pou siyen degaje enfòmasyon pou konekte ak lòt moun. Nou fè yon anpil nan handoffs cho bay lòt òganizasyon epi yo sitou ouvè 9 a 5. Donk, si yo rele nan twa nan maten, sa a pa yon pwosesis fasil. Se konsa, gen sans sa a ke, byen, oke, mwen rele liy dirèk la, yo pa te rezoud pwoblèm mwen an. E mwen fini.

Nou travay ak moun pou di, wi, ou te rele liy dirèk la, men ban nou tan pou rezoud sitiyasyon ou paske li pral pran tan pou konekte ak moun nou yo pou ba ou resous ou bezwen yo.

Rele fòmasyon espesyalis

Quinton Askew (11:51)

Wi, se yon bon kote pou kòmanse rele. Dwa, premye etap sa a se pran apèl sa a. Nou konnen Grassroots se 24/7/365. Kòm ou mansyone, moun k ap reponn apèl yo gen kè sansib, men ki kalite fòmasyon oswa kalifikasyon espesyalis apèl sa yo genyen?

Doktè Mariana Izraelson (12:10)

Grassroots mande pou tout moun k ap pran apèl, moun k ap pran tèks, ak moun k ap pran chat gen yon diplòm bakaloreya. Nou bezwen 48 èdtan fòmasyon inisyal; gen yon estrikti. Li se fas-a-fas, epi nou gen tou fòmasyon trè espesifik ki fèt pa pwofesyonèl k ap travay nan pwogram sèvis kriz.

Nan kad yon pwogram 988, nou dwe swiv tou règleman asosyasyon nasyonal ki jere 988. Gen magazen fòmasyon trè espesifik sou:

 • Ki jan yo reponn yon apèl nan telefòn.
 • Ki jan yo reponn a kriz.
 • Ki jan yo entèvni lè li nesesè.
 • Ki etap espesifik yo?

Nou gen pwotokòl rijid trè espesifik ki fèt pa Asosyasyon Ameriken Swisidoloji ak Konsèy Entènasyonal Liy Asistans. Epi, Grassroots mande pou moun ki travay nan Grassroots apre yon ane jwenn yon sètifikasyon konseye kriz. Se konsa, sa a se yon pwogram trè espesifik. Li pran apeprè uit mwa pou jwenn sètifikasyon an. Kidonk, konseye nou yo isit la yo trè byen fòme. Apre 48 èdtan fòmasyon estriktire yo gen yon peryòd lonbraj, epi gen nòt ke yo dwe pase nan travay poukont yo.

Patenarya

Quinton Askew (13:21)

Wow, sa bon. E sa i montre leksperyans e formasyon ki enportan.

Donk, nou toujou apresye patenarya sa a isit la ak 211 Maryland. Nou konnen konte a ak plizyè patnè ke founisè swen sante w ap travay avèk yo. Kidonk, ki sa ki nan lòt kolaborasyon sa yo ou genyen nan konte a ki ede sipòte kèk nan travay la?

Doktè Mariana Izraelson (13:39)

Nou kolabore ak prèske chak ajans nan konte a. Nou gen patnè trè solid. Nou travay avèk Howard County Public School System; Konte Howard ofri yon patenarya, Gouvènman Biwo Egzekitif Konte Howard.

Nou travay etrwatman avek Departman Lasante. Grassroots se sèl sant kriz pou Konte Howard. Donk, Depatman Sante ak Grassroots travay trè sere.

Nou travay avèk Lokal Sante Otorite konte nou an ak anpil lòt patnè nan konte nou an ki refere kliyan yo. Konte nou an se yon sèl pwen antre pou konte a. Grassroots resevwa referans nan men prèske chak òganizasyon san bi likratif nan konte a paske yo konnen si kliyan yo ap fè eksperyans nenpòt kriz oswa kriz sanzabri, kote pou ale pou rezoud sitiyasyon an se Grassroots.

Nou se pwen antre pou nenpòt moun ki nan bezwen. Epi nou se koneksyon an. Kidonk, menm jan nou resevwa referans, nou refere kliyan yo nan chak resous ki disponib nan konte a ak andeyò konte a, tou depann de kote moun sa a ap rele. Kidonk, sipoze yon moun nan Konte Baltimore. Nan ka sa a, nou asire w ke nou gen patnè ak koneksyon nan Konte Baltimore pou konekte ak refere yo.

Nou gen tou yon rezo vaste founisè sante mantal ak founisè pwoblèm itilizasyon sibstans. Donk, nou gen yon lokalizatè kote nou pral konekte moun nan selon kote jeyografik aksè sèvis yo bezwen.

Ki jan yo priyorite sèvis kriz yo

Quinton Askew (15:00)

Wow, sa bon. Ou mansyone abri a e ke w ap bay entèvansyon kriz. Ki jan ou balanse de yo ak sipòte kèk bezwen abri imedya pandan w ap tou adrese kèk nan lòt kòz kache pou moun ou sèvi yo?

Doktè Mariana Izraelson (15:16)

Oke, nou trè espesifik ak yon evalyasyon. Premyèman, moun nan pral konplete yon evalyasyon lojman nan yon evalyasyon sèvis kriz. Nou itilize yon fòm ki baze sou prèv pou detèminan sosyal sante yo. Nou itilize yon fòm prepare. Fòm sa a pèmèt nou idantifye bezwen moun nan nan moman an patikilye. Nou fè yon priyorite ki baze sou ki bezwen imedya a nan moman an patikilye.

Apre, nou swiv sa priyorite pou asire ki nou adres sa ki neseser. Gen yon ijans kounye a, epi nou detèmine ki youn ki pran priyorite. Kidonk, si kriz moun nan egziste a twò enpòtan, epi yo pa pral kapab fonksyone nan yon anviwònman abri. Apre, nou bezwen fer sir en lentervansyon ki pou adres sa kriz spesifik a sa moman spesifik. Lè sa a rezoud, nou ka kontinye reflechi sou kalite k ap viv nan kongregasyon ki pral sipòte moun nan.

Defi nan travay kriz

Quinton Askew (16:09)

Ki defi yo genyen pou bay tout sèvis enpòtan sa yo? Ou konnen, gen anplwaye, espas abri ak kèk nan lòt resous ki nesesè yo. Èske gen plis defi pou bay tout sèvis entèvansyon kriz sa yo?

Doktè Mariana Izraelson (16:24)

Gen tout defi moun konnen.

Lè nou se yon san bi likratif, finansman se toujou yon gwo defi. Finansman pou kapab sipòte tout sèvis ke nou bay yo trè limite.

Gen yon konpreyansyon ke ou ka detire $1 nan 50 milyon fason. Epi anvan COVID, sa te vre nan yon pwen. Apre pandemi an, li te menm pi difisil pou nou fè sa.

Anplwaye se yon enkyetid enpòtan pou nou. Nou te louvri atravè pandemi an. Nou ofri sèvis en-kay ak sèvis pou kriz. Nou bezwen moun sou plas, ki difisil paske pifò moun prefere yon lòt kalite anviwònman.

Nou gen yon popilasyon trè defi ke nou travay avèk yo. Pafwa, pandan yon kriz, moun yo gen tandans eksprime tèt yo nan diferan fason, sa ki ka trè difisil pou lòt moun eseye ede aksepte sa yo. Anplwaye a se youn nan gwo defi nou yo, e gen moun ki vle fè kalite travay sa a epi ki vle dedye lavi yo nan kalite travay sa a.

Epi gen moun ki reyèlman vle travay ak lòt moun ki toujou ap lite. Se yon sèl bagay, ou konnen, gen yon sèl apèl yon jou lè moun nan ap lite. Se yon lòt bagay pou resevwa 50 apèl pa jou kote tout moun jis ap lite. Se konsa, li pran yon moun espesyal pou vle fè travay sa a.

Epitou, espas pou k ap viv kongregasyon yo trè limite. Tout abri ijans Maryland yo ak pwogram ijans yo anjeneral trè okipe epi, si se pa yo, kapasite yo. Kidonk, li difisil pou jwenn espas pou moun ki nan kalite kriz sa yo.

Quinton Askew (18:02)

Wi. Ak ki jan ou te kapab kreyatif ak simonte defi sa yo?

Doktè Mariana Izraelson (18:16)

Grassroots se yon san bi likratif. Donk, nou fè anpil travay pou ranmase lajan. E nou fè. Nou gen yon ekip pou ranmase lajan ki trè aktif, yon ekip k ap devlope, ak yon ekip maketing.

Nou depann anpil sou jenewozite moun ki nan Konte Howard. Grassroots byen lwen nan Konte Howard, epi rezidan Konte Howard yo anpil envesti nan asire ke konte nou an kontinye egziste, sa ki trè enpòtan pou nou. Grassroots p ap egziste san jenerozite kominote Howard County a. Pa gen okenn fason.

Nou resevwa tout kalite don. Manje se yon aspè trè enpòtan nan don yo resevwa. Manje nou sèvi nan aswè yo tout se bay kominote Howard County epi pafwa andeyò kominote konte yo.

Nou gen yon gwo kantite volontè ki vin nan Grassroots pou bay sèvis. Nou gen kongregasyon ki gen anpil envestigasyon ki pran swen pou asire ke Grassroots kontinye bay sèvis, epi yo te entegral pou bay pou nou kontinye sèvi.

Nou te kreye kèk travay vityèl pou moun ki pa vle nan biwo a. Kidonk, nou te envesti nan teknoloji nou an pou asire nou ka bay sèvis sa yo nòmalman. Epi nou te kreye tou pozisyon ibrid pou asire ke gen pwoteksyon sou plas. Toujou, gen tou opòtinite pou moun yo travay nan kay la.

Quinton Askew (19:38)

Paske Grassroots se yon san bi likratif, ou pa oblije soti nan konte nou an pou fè okenn don oswa kontribisyon pou ede sipòte efò yo. Ou ka soti nan nenpòt kote atravè eta a. Dwa?

Doktè Mariana Izraelson (19:49)

Kòrèk. Kidonk, nou aksepte yo e nou envesti anpil. Nou resevwa anpil sibvansyon. Nou aplike pou sibvansyon nan Maryland ak andeyò Maryland. Nou aplike pou sibvansyon. Gen yon gwo kominote andeyò Konte Howard. Yo tou sipòte efò Grassroots.

Moun bezwen konnen ke èd toujou disponib

Quinton Askew (20:02)

Sa bon. Ak eksperyans ou, ki sa ou ta renmen plis moun te konnen sou? Èske se sante mantal oswa entèvansyon kriz oswa jis ap chèche èd an jeneral?

Doktè Mariana Izraelson (20:10)

Kriz vini e ale pou moun. E pafwa, yo pa reyalize ke gen èd deyò. Pafwa, yo afebli santiman yo, epi si yo santi yo byen, yo pral pase. Apre sa, mwen dwe santi mizerab pou peryòd tan sa a. Lè an reyalite, nan moman patikilye sa a, toujou gen yon moun ki pare pou koute pou ede w navige nan pwosesis sa a.

Li enpòtan pou konekte ak lòt moun. Gen yon lòt moun ki pral koute ou, ki gen kè sansib, epi ki ede ou nan moman sa yo trè difisil nan lavi ou li enpòtan.

Tout moun nan Grassroots pare e kapab bay zòrèy sa a, tan sa a pou moun nan. Nou toujou envite moun fè premye etap sa a pou konekte avèk nou pou fè premye etap sa a.

Dapre mon pwennvi lo 211 Health Check, par egzanp, Ou pa bezwen fer sa lapel. Tout sa ou dwe fè se fè yon sèl koneksyon, enskri pou pwogram nan epi nou pral kontakte ou chak semèn. Premye etap la se jis enskri pou yon pwogram oswa konekte avèk nou nan kèlkeswa lè moun nan vle.

Mwen panse ke moun tann jiskaske kriz la rive, ou konnen, nan pwen ke yo pa ka jere li. Li ta itil pou rele lè w ap kòmanse santi w estrès, kòmanse santi w devaste oswa kòmanse santi w akable. Sa se yon bon moman pou konekte ak yon moun sou lòt bò a. Nou ap tann pou tande pale de ou.

Istwa siksè

Quinton Askew (21:33)

Sa se gwo konsèy. Apre sa, mwen sèten ou gen anpil siksè istwa. Èske gen yon bagay ki vle di ke ou te sipòte yon moun, e te gen anpil siksè, eksitasyon, ak kontantman?

Doktè Mariana Izraelson (21:45)

Nou te gen yon moun ki te vin jwenn nou dirèkteman nan sant detansyon an. Se te yon moun ki te kondane pou yon chaj trè enpòtan. Yo te pase plis pase 20 ane nan sistèm jistis la. Apre sa, yo te vin nan Grassroots yon fwa yo te lage, ak absoliman anyen, yo te rele Grassroots, epi nou te mande yo vin sou.

Yo pa te gen anyen. Yo te nan sistèm lan pou plis pase 20 ane. Yo pa t gen kote pou yo rete. Yo te lage san anyen.

Malerezman, menmsi yo te nan sistèm jistis la pou anpil ane, enkyetid sante mantal yo pa t 'te adrese kòmsadwa lè yo te egzeyate nan sistèm nan.

Yo te egzeyate menm jan yo te antre, san yo pa gen okenn swivi oswa medikaman.

Epi ankò, gen anpil rezon pou sa. Sistèm nan fè sa li kapab, epi li eseye konekte moun ak sèvis, men moun nan bezwen di wi, mwen vle konekte.

Premye a tout, jwenn yon founisè ki pral wè yon moun ki gen kalite istwa sa a nan kèk èdtan paske nou bezwen medikaman, konprann moun nan ap lite, li te pase kèk jou deyò, epi answit eseye jwenn lojman pou yon moun ki vini ak. tankou yon background legal solid. Nan mwa, nou konekte yo ak resous lojman ak sante mantal. Apre sa, yo ap fè byen kounye a. Te gen defi tankou tout lòt moun, men yo an sekirite. Yo nan yon kote endividyèl. Yo konekte ak yon founisè sante mantal epi yo fè byen.

Quinton Askew (23:19)

Oke, sa se gwo. Sa se yon bèl istwa pou tande. Pou fini, èske gen lòt bagay ou ta renmen pataje?

Doktè Mariana Izraelson (23:23)

Tout moun bezwen konnen gwo travay k ap fèt nan liy kriz yo ak pwogram kriz yo atravè Maryland. Nou bezwen sipò tout moun pou nou kontinye egziste e fonksyone. Nou la pou ede nenpòt moun nenpòt ki lè. Nou pa poze kesyon. Tout sa nou pran swen se ke moun nan konekte ak nou e ke nou kapab bay asistans yo bezwen an.

Quinton Askew (23:44)

Ankò, mèsi anpil, Doktè Mariana Izraelson. Mwen apresye ou se yon bèl patnè ak tout bèl bagay ke Grassroots ap fè. Mèsi anpil paske w te rejwenn nou.

Doktè Mariana Izraelson (23:53)

Se plezi mwen. Mèsi anpil paske w genyen m jodi a.


Mèsi a patnè nou yo nan Dragon Digital Media, nan Howard Community College.

Afiche nan

Plis soti nan Newsoom nou an

Ki sa ki 211, Hon Hero imaj la

Epizod 22: Ki jan Mid Shore la ap Amelyore Sante ak Ekite Sante

12 avril 2024

Nan podcast sa a, aprann kijan Mid Shore Health Improvement Coalition ap amelyore sante ak ekite sante ak inisyativ pou konekte rezidan yo ak travay swen sante, sèvis esansyèl tankou 211, ak pwogram prevansyon dyabèt.

Li plis >
Maryland Matters logo

Kòmantè: Ranfòse liy lavi Marylandè yo nan sèvis esansyèl yo

9 fevriye 2024

Quinton Askew, prezidan ak Direktè Jeneral Maryland Information Network, ki gen pouvwa 211 Maryland, te ekri yon ...

Li plis >
Espesyalis nan sant apèl

211 Maryland selebre 211 jou

8 fevriye 2024

Gouvènè Wes Moore te pwoklame Jounen Konsyantizasyon 211 kòm yon omaj pou sèvis esansyèl 211 Maryland bay la.

Li plis >