Epizod 17: Konsènan Sèvis kominotè Springboard

Elana Bouldin ak Heather Sherbert nan Sèvis Kominotè Springboard pale ak Quinton Askew, prezidan ak Direktè Jeneral 211 Maryland sou sipò sante mantal, pwogram 211 Care Coordination ak pwogram ak karyè Springboard.

Montre Nòt

1:42 Konsènan Springboard

4:07 Sèvis pou jèn nan vil Baltimore

5:33 Sèvis sante mantal

9:10 ACEs (Eksperyans Adverse Childhood)

12:26 211 Pwogram Kowòdinasyon Swen

19:17 Pran swen anplwaye yo

20:15 Adopte yon fanmi

21:05 Konekte ak Springboard

Transkripsyon

01:21

Bon apremidi, tout moun. Byenveni nan Ki sa ki 211 la? podcast. Non mwen se Quinton Askew, prezidan ak Direktè Jeneral 211 Maryland. Mwen kontan pou m gen envite nou yo jodi a, Miss Elana Bouldin, Ofisye Chèf Adjwen Pwogram nan, ak Heather Sherbert, Kowòdonatè Swen 211 ak Sèvis Kominotè Springboard.

Konsènan Sèvis Kominotè Springboard

Quinton Askew (1:02)

Èske ou ka pale nou sou wòl ou ak Springboard?

Elana Bouldin (1:47)

Mwen se Adjwen Chèf Pwogram Ofisye isit la nan Springboard. Ajans nou an genyen yon total kat lokal nan Baltimore City, Carroll County, Harford County ak Howard County, epi mwen sipèvize operasyon chak jou nan tout pwogram nou yo.

Heather Sherbert (2:02)

Mwen se Kowòdonatè Swen 211 avèk Sèvis Kominotè Springboard. Mwen sipèvize tout nouvo pwogram nou yo ak 211 ak liy Kowòdinasyon Swen nou an epi etabli nouvo relasyon ak lopital yo atravè Maryland.

Quinton Askew (2:16)

Se konsa, nou konnen Springboard ofri yon varyete de sèvis diferan. Ki jan moun nòmalman konekte ak Springboard lè yo ap eseye jwenn aksè nan sèvis yo?

Elana Bouldin (2:24)

Nou trè byen entegre nan kominote nou sèvi yo. Se konsa, nou ap fè rezo ak ajans gouvènman lokal yo. Nou ap fè rezo ak Biwo Avoka Eta yo ak lòt ajans patenarya pou atire referans. Nou jwenn finansman lajman pa yon sibvansyon pou Viktim Krim nan Eta Maryland. Kidonk, nou itilize lajan sa yo pou kontak ak pou asire nou ke nou konekte ak founisè sèvis viktim yo pou kapab bay sipò pou kliyan nou sèvi yo.

Quinton Askew (2:52)

Èske ou ka di nou sou sèvis ou ofri yo, konsantre sou pwogram yo pou adrese abi ak sipò pou jèn ak adilt ki san kay yo ak enstab? Se konsa, èske ou ka pataje jis yon ti kras sou ki sèvis yo bay nan zòn sa yo ak kèk nan travay ou tout fè?

Elana Bouldin (3:08)

Se konsa, ajans nou an gen twa gwo pwogram. Nou gen konsèy, nou gen jesyon ka, epi nou gen yon pwogram lojman tou. Anba laparans konsèy se pwogram jesyon medikaman nou an tou. Se konsa, an totalite, pwogram nou an lajman sèvi viktim krim isit la nan eta Maryland, ki baze espesyalman nan rejyon santral Maryland la.

Nou bay sèvis entansif jesyon ka atravè Pwogram Vyolans Fanmi an. Nenpòt moun ki te swa viktim yon krim oswa ki se yon viktim segondè; petèt se yon temwen oswa yon manm fanmi, nou ta ba yo sèvis jesyon dosye yo.

Yo ta tou kalifye pou sèvis konsèy ak sèvis jesyon medikaman tou.

Epi, Lè sa a, nou bay tou konsèy jeneral pou nenpòt moun ki ap chèche sèvis sante konpòtman ki ka geri, petèt atravè konpayi asirans yo oswa nan bouch, jis refere li pou konsèy endividyèl ak jesyon medikaman.

Sèvis Jèn nan Baltimore City

Elana Bouldin (4:07)

Youn nan bagay nou te eksite dènyèman se devlopman sèvis jèn isit nan biwo vil Baltimore nou an. Nan kòmansman ane a, nou te gen yon gwo ouvèti pou Sant Resous pou jèn nou an, kote nou gen sèvis pou jèn ki gen laj 14 a 24 an. Nou bay atelye, asistans ak dosye vital, sèvis jesyon ka, epi moun ka antre jis pou manje, douch, lesiv epi pafwa li se jis yon kote ki an sekirite pou yo kapab pandye pou yo pa oblije soti nan lari yo.

Nou wè yon kantite jèn ki gen yon kay ki enstab e ki san kay k ap vini atravè pwogram nou an, epi nou se yon sit navigasyon pou jèn sa yo.

Nou ap antre yo nan sistèm aksè kowòdone isit la nan vil Baltimore pou yo ka matche ak lojman ki apwopriye pou yo.

Pafwa yo fini vire tounen nan pwogram nou an paske nou ofri tou sèvis reyajman rapid pou jèn yo kote n ap bay yon sibvansyon nan lojman pou 12, jiska 24 mwa, pou jèn nou yo ak yon objektif finalman pou kreye oto-sifizans pou yo kapab. viv poukont li.

Quinton Askew (5:19)

Sa bon, ou konnen, espesyalman nan vil Baltimore. Pifò nan pwogram ou ofri yo nan tout eta a, pa kòrèk?

Elana Bouldin (5:24)

Oke, nan rejyon santral Maryland la, kidonk Baltimore City ak Konte Baltimore, Konte Anne Arundel, Konte Carroll, Howard, ak nan Konte Harford.

Sèvis sante mantal

Quinton Askew (5:33)

Yon gwo konsantre nan travay sa a nan Springboard, mwen konnen, se reyèlman alantou jesyon ka, sante mantal ak konsèy, kalite sa a pwen de vi holistic. Ki lòt sèvis sante mantal ou bay?

Elana Bouldin (5:43)

Tout moun elijib pou evalyasyon sikyatrik, konsèy endividyèl kontinyèl, epi nou pral kòmanse kèk gwoup sante konpòtman trè byento.

Gen evidamman yon demann trè, trè, trè fò pou sèvis sante mantal. Epi malerezman, nou pa toujou gen anpil founisè ke nou ta renmen kapab satisfè bezwen sa a.

Kidonk, sa nou te fè nan yon koup nan biwo nou yo se nou kòmanse pilote kèk gwoup sante konpòtman pou ke menm si ou pa kapab wè yon konseye endividyèlman, ou ka vin nan gwoup la epi yo kapab. sèvi konsa jiskaske yon konseye endividyèl disponib.

Kòm mwen te mansyone, nou gen tou sèvis jesyon medikaman. Se konsa, nou gen yon evalyasyon sikyatrik nan pwogram sa a ak sèvis jesyon medikaman kontinyèl ak direktè medikal nou an.

Quinton Askew (6:33)

Kidonk, ak sèvis sante w ap bay la, ki jan sa te chanje depi pandemi an? Ou konnen, apèl 211 yo te ogmante dramatikman alantou sante konpòtman ak kriz. Ki jan bagay yo chanje pou nou tout depi pandemi an ak sante mantal?

Elana Bouldin (6:46)

Mwen panse ke li jis enpòtan pou rekonèt efè pandemi an, menmsi risk fizik la pa gen anpil ankò, ke gen anpil, anpil moun toujou ap lite ak lapenn ak pèt. Epi sa ta ka pèt yon manm fanmi ki te pase pandan pandemi an. Epi li ta ka jis pèt estabilite ke anpil moun te santi kòm rezilta pandemi an. Moun yo toujou ap eseye fouye fason yo soti nan yon twou ki te kreye pa pandemi an, kit se nan finans yo, travay oswa sante fizik yo. Se konsa, nou yo absoliman wè yon pi gwo demann pou sèvis yo.

Li jis vrèman, vrèman difisil pou satisfè bezwen sa a. Paske pandan n ap eseye jere rekòmandasyon k ap vini yo, nou jwenn tou ke li difisil, ou konnen, pandan Gran Demisyon an, pou jwenn kandida ki kalifye ak konpasyon ki vle kapab bay sèvis yo. Alor, mon panse ki nou pe esey stabiliz otan ki nou kapab e satisfer bezwen akoz nou pe servi bann ki pa ti servi. So, definitivman nou anvi fer sir ki nou annan bann staff ki pou kapab servi zot.

Quinton Askew (7:55)

Oke, e poukisa jesyon ka yo enpòtan konsa?

Heather Sherbert (8:06)

Mwen panse ke sa nou te aprann sou kou a nan bay sèvis yo miltip ke nou bay atravè Santral Maryland, sa nou konprann se nou ap wè moun ki ap vini nan ki vrèman gen difikilte. Si nou kapab touche non sèlman yo, men ou konnen, manyen kèk lòt espas nan lavi yo kote yo bezwen plis sipò, yo chèche sèvis sante mantal. Men, yo ka gen defi pou kenbe lojman ki estab oswa kenbe travay paske sante mantal yo tèlman pòv, tou konprann ki moun ki sistèm sipò yo ye. Kidonk, kòm moun sa yo ap deplase nan direksyon estabilite, reyèlman manyen manm fanmi yo ak sistèm sipò yo bò kote yo pou mennen yo nan reyèlman konprann ki jan nou ka gade swa nan tout fanmi an oswa yon anviwònman ki bay sipò pou deplase yo nan estabilite ak sekirite.

ACE yo

Quinton Askew (8:55)

Springboard ofri yon varyete de sèvis, men tou fòmasyon, e konsa mwen konnen ou mesye yo ofri fòmasyon ACEs pou piblik la. Èske ou ka di odyans lan ki sa sa ye ak ki sa ou fè pou sa?

Elana Bouldin (9:10)

Asire w. Se konsa, la ACEs travay ke nou fè jan de te kòmanse ak yon sibvansyon ke nou te resevwa nan men gouvènman Harford County a. Yo rele sa Reducing ACEs Grant. Ak kalite sa a pouse nou, pouse nou, edike kominote a.

Tout site de ACE yo, ki se Eksperyans Adverse Childhood, se kreye kominote ki geri tèt yo. Epi, se konsa nou te yon kalite tèt fè travay sa a nan Harford County ak yon komite direktè ak moun ki soti nan plizyè ajans pou kapab ede yo bati kominote oto-gerizon sa a.

ACEs, oswa ankò, Adverse Childhood Experiences fondamantalman di ke bagay sa yo ki te rive ou lè ou te jèn ka gen gwo enpak alontèm sou sante ou ak byennèt ou pandan w ap grandi. Li ta ka bagay ke nou pa menm pran an konsiderasyon. ACE, nan kou, ta dwe anpil eksperyans twomatik tankou abi oswa neglijans.

Men, li ta ka tou paran yo vin divòse. Li ta ka temwen vyolans nan kay la. Gen yon kesyonè ki gen 10 kesyon. Ak fondamantalman, done ACE yo di ke si ou gen jis de oswa plis nan kesyon sa yo nan afimatif la, rezilta sante ou ka chanje. Si ou gen kat oswa plis, ou ta ka pi fasil pou bagay tankou dyabèt ak bagay tankou kansè.  

Sis oswa plis, mwen kwè, di ke ou gen yon kantite siyifikatif fwa plis chans vin yon itilizatè dwòg nan venn.

Nou rekonèt ke pou eseye fè pati nou nan kanpe ACE yo, se edike kominote yo. Se konsa, travay sa a te kòmanse soti nan Harford County. Men koulye a, nou gen senk fòmatè nan ajans la ki kapab bay fòmasyon ACE koòdone, fòmasyon an ka jiska, mwen panse, uit èdtan long. Se yon fòmasyon trè, trè apwofondi sou eksperyans yo, men tou sou enpak sou sèvo a.

Sa a se ki jan estrès chimikman ak byolojik afekte sèvo a ak chanje sèvo a epi li pale sou fason chòk jenerasyon ka rive. Se yon fòmasyon ki vrèman enpak.

Nou ap tann pou pote sa nan lòt jiridiksyon nou yo pi lwen pase Harford County kounye a ke nou gen plis moun ki resevwa fòmasyon.

Enpak fòmasyon ACE yo

Quinton Askew (11:31)

Yon fwa moun yo ale nan fòmasyon sa a, èske ou wè yon kalite diferans nan ki jan kounye a yo ap kominike avèk lòt moun, pran an konsiderasyon sa yo te aprann?

Elana Bouldin (11:39)

Absoliman, paske yon gwo pati nan ACE yo konsantre tou sou bati rezistans. Se konsa, mwen panse, ou konnen, jis mwen te yon patisipan nan kèk nan fòmasyon yo tèt mwen, ou reyalize, menm kòm yon paran, bagay ke ou vle evite fè pou asire w ke pitit ou a pa gen oswa li pa ekspoze. Eksperyans Adverse Childhood, paske yon bagay ke nou ka konsidere kòm yon ti kras ka gen yon gwo enpak konsa.

Donk, asire nou ke nou ap bay sèvis pou jèn nou yo se yon gwo pati. Rekonèt ke yo nan moman kritik sa yo nan fè oswa kraze osi lwen ke Eksperyans Adverse Childhood yo konsène. Se poutèt sa nou vle asire w ke n ap devlope nouvo sèvis isit la nan biwo vil Baltimore ak pi lwen.

211 Kowòdinasyon Swen

Quinto Askew (12:26)

Sa bon. Se konsa, ou konnen, nou kontan pale sou nouvo patenarya nou an avèk ou alantou 211 Kowòdinasyon Swen pwogram. Se konsa, se youn nan bagay nou te kapab fè patenarya ak Depatman Sante Maryland, Administrasyon Sante Konpòtman, epi bay patnè sal ijans nou yo sipò, pou moun ki bloke nan sal ijans ki bezwen sèvis sante konpòtmantal pou pasyan ekstèn.

Èske ou ka pale yon ti kras sou wòl Kowòdinasyon Swen 211 ou ak wòl ou vle jwe ak pwogram nan?

Heather Sherbert (12:52)

Antanke yon Koòdonatè Swen 211, nan wòl mwen chak jou, m ap gade rekòmandasyon n ap resevwa nan men lopital k ap resevwa fòmasyon sou sèvis nou yo, sou fason pou m itilize sèvis nou yo, ak sou fason pou m rive jwenn nou. Epi, pandan m ap resevwa referans nan men planifikatè egzeyat yo ak travayè sosyal ki soti nan lopital yo, m ap revize, m ap evalye, e m vrèman konprann sa pasyan an bezwen ak sa k ap itil non sèlman pasyan an, men tou pou lopital la. fè yo egzeyate san danje tounen nan kominote a.

Kidonk, nou vrèman evalye sa yo te antre nan depatman ijans lopital la, gade kèk nan enfòmasyon ke yo te pataje pandan y ap rete nan lopital la. Apre sa, gade ki kalite resous nou ka bay - resous ki baze sou kominote a pou fè yo tounen san danje nan swa terapi, jesyon ka, ou konnen, yon konbinezon tou de kèk sèvis konplè, travay ak jèn ak paran yo pou reyèlman jwenn timoun yo an sekirite. tounen lakay yo si yo te deplase. Tout moun sa yo se travay nan sa jou nou an sanble jan nou ap resevwa referans.

Ki jan kowòdinasyon swen travay

Quinton Askew (14:05)

Oke, se konsa yon bagay ke nou tout fè trè byen, jan nou konnen, se ke patenarya ak kowòdinasyon. Kidonk, mwen konnen anpil nan travay sa a se an patenarya ak lopital atravè eta a epi sitou sou patnè eta ak lokal nou yo epi k ap travay avèk, ou konnen, kowòdonatè eta yo tou. Epi, ki jan travay pwosesis sa a kapab kowòdone ak patnè ak jere pandan w ap bay sipò bay lòt moun?

Heather Sherbert (14:25)

Donk, regilyerman, nou pe travay avek bann lopital kot nou pe resevwar referans e nou pe donn bann ka konsiltasyon. Se konsa, sa rive jeneralman ak, ou konnen, yon ekip moun ki vini ansanm ak ekip la kowòdinasyon swen, epi nou ap chèche pale sou pasyan ki kounye a ap fè eksperyans yon overstay, men tou, nou ap pale de referans potansyèl yo.

Mwen gen moun nan depatman ijans, e mwen te gen yon timoun 16-zan ki te vini ki gen kèk bezwen ki baze nan kominote a, epi manman an pa vle vin chèche yo. E mon pa konnen ki mannyer nou pou an sekirite sa endividi. Donk nou ap pale de si referans sa yo gen sans. Èske yon koòdonatè swen 211 ka ede nou?

Lè sa a, nou vrèman vire tounen nan reyinyon kowòdinasyon swen sa yo pou pale sou, nou pa te gen anpil chans. E nou bezwen escalade sa bann ka akoz nou pa’n kapab trouv plas, swa ase vit oubyen plas ki apropriye.

Nou souvan wè moun ki ta ka gen bezwen ki tou de bezwen medikal ak yon bezwen sante mantal. Se konsa, nou konte sou kowòdonatè eta nou yo pou sipòte nou pandan n ap ogmante ka yo ba yo epi nou travay ann akò avèk yo pou jwenn moun yo plase ankò san danje nan kominote a dapre bezwen yo genyen yo.

Quinton Askew (15:50)

Youn nan fason ke planifikatè egzeyat yo pral konekte avèk ou epi eseye refere yon pasyan se nan 2-1-1 peze 4. Kidonk, ki eksperyans sa a, tankou lè yon moun rele isit la, ou te ale nan yon lòt fason? Kisa k ap pase jeneralman?

16:04 Heather Sherbert (16:04)

Donk, lè nou resevwa yon apèl sou liy 211 Care Coordination, souvan, se yon planifikatè egzeyat oswa yon travayè sosyal k ap travay ak yon pasyan ki nan lopital la. Li vini ak kesyon, e ki kalite solisyon ou ka ban mwen? Pafwa gen souvan, epi ou konnen, nou te eseye tout sa nou te eseye plase pasyan sa a pou, ou konnen, plis pase yon mwa oswa plis. Pafwa nou wè moun ki te nan lopital la pou mwa. Se konsa, reyèlman, planifikatè egzeyat yo ap chèche pou nou ba yo sipò adisyonèl.

Ou konnen, ankò, nou ap pale de diferan senaryo, diferan sèvis sipò ki deja an plas. Èske yo travay ak antite gouvènman an, èske CPS patisipe? Èske APS (Adult Protective Services) enplike oswa depatman lapolis la? Èske yo gen nenpòt chaj annatant? Ki bezwen medikal aktyèl yo? Ki jan konplèks ka a ta ka? Ou konnen, ki kalite sistèm sipò yo genyen? Èske gen yon moun oswa yon manm fanmi ki ka sipòte yo nan egzeyat yo san danje jiskaske nou ka mennen yo nan kèk sèvis ki baze sou kominote a?

Se konsa, nou vrèman gen anpil nan konvèsasyon sa a vrèman benefisye travay nou an sou bò kowòdinasyon swen an. Apre sa, nou kòmanse avanse pwosesis sa a pi vit ke nou kapab, deplase nan direksyon resous, fè apèl nan telefòn ak konekte ak patnè ki baze nan kominote a. Vrèman ap eseye defann pasyan sa yo ki nan yon espas ki depase, ansanm ak travay ak anplwaye lopital la ki te deja vrèman eseye tout sa yo konnen ki jan yo fè pou fè yo san danje tounen nan kominote a.

Quinton Askew (17:37)

Dakò. Se konsa, ou konnen, ki baze sou eksperyans ou, ki enpak ou panse ki genyen epi ki pral genyen sou depatman sal ijans yo, sou kominikasyon an retounen ak retounen ak planifikatè yo egzeyat yo ak travayè lopital yo? Tankou, kisa ou wè kòm yon kalite enpak ak travay sa a?

Heather Sherbert (17:51)

Oke, mwen wè sa a kòm yon opòtinite, dwa? Mwen wè sa kòm yon opòtinite pou nou rive jwenn moun sa yo lè yo vrèman nan moman pi ba yo, yo ap antre nan depatman ijans yo reyèlman soti nan kèk nan yo nan dezespwa, yo pa konnen ki kote yo ale, yo pa. pa gen okenn sistèm sipò, yo vrèman dezespere pou èd.

Li ba nou opòtinite kòm yon founisè sèvis, yon founisè sèvis depi lontan nan kominote a, pou nou kòmanse non sèlman itilize konpetans mwen genyen nan eksperyans mwen ak sèvis nou bay nan Springboard men tou koneksyon sa yo ke nou genyen nan kominote a. pou vrèman ede jwenn moun yo plase ak yon bon sistèm sipò sipò. Sa ka sante mantal, li kapab nan yon konbinezon ak kèk sèvis wraparound ak jesyon ka. Vrèman gade kisa tout opsyon yo ye, pou fè yo tounen nan bon sante, si sa se sante mantal, si se sante fizik yo oswa toude.

Lè sa a, souvan travay ak, ankò, manm fanmi ki vrèman dezespere paran, ki vrèman gen difikilte, pitit yo te gen plizyè sejou nan lopital la nan dezespwa, yo pa konnen ki lòt kote yo vire, e konsa yo ap tou. ki bezwen sistèm sipò pou ede yo konprann pi byen kijan pou yo defann timoun yo ak tèt yo epi vrèman kijan yo ka mennen timoun sa yo lakay yo epi jwenn yo sa yo bezwen an san danje.

Pran swen anplwaye yo

Quinton Askew (19:17)

Sa se yon travay ki vrèman lou e konsa, espesyalman ak konsèy ke w ap fè a, jesyon ka ak sipò, kidonk ki jan tou de nan ou kalite pran swen tèt ou ak lòt anplwaye yo?

Elana Bouldin (19:28)

Mwen panse ke yon gwo zafè nan lidèchip mwen se nan jwenn imè a paske nou ap travay ak travay lou, lou ak anpil chòk. Kidonk, ke yo te kapab pran yon ti moman epi ri jis pou kraze ak chòk konstan vikarie sa a, ki ekspoze konstan nan bagay terib, terib. Li jis vrèman enpòtan. Debranche pou yon ti moman, menm si se senk minit, menm si se 10 minit. Mwen felisite moun mwen wè yo ap manje nan sal manje a olye pou yo nan biwo yo. Paske menm sa se gwo paske travay la ka tèlman gwo pafwa. Men, ou konnen, jwenn tan pou ri ak pou kreye ekip li enpòtan.

Adopte yon Fanmi

20:15

Youn nan bagay mwen remake tou sou sitwèb la se ke w ap gen yon evènman Adopte yon fanmi k ap vini. Ki sa ki sou sa? Ki jan lòt moun ka ede sipòte sa?

20:26 Elana

Nou eksite sou la Pwogram pou Fanmi Adoptif. Nou te fè li pou ane kounye a. E vreman, parey mon’n mansyonnen, depi ki nou pe servi bann ki pa ti servi, nou anvi en fason pour kapab donn zot e pour ed zot pour fer en bon sezon fèt malgre resous ki limite. Se konsa, kounye a, nou aktyèlman nan faz nan rekritman donatè. Si yon moun ta renmen fè yon donatè pou youn nan fanmi nou oswa jis bay yon kontribisyon monetè, nou ta renmen sa. Ou ta ale nan nou sit entènèt. Ou klike sou tab la Done epi w ap jwenn yon lyen ki mennen nan paj fanmi adoptif la. Ou ka enskri pou vin yon donatè menm kote.

Konekte ak Springboard

Quinton Askew (21:05)

Pafè. Se konsa, nou konnen Springboard se yon pwofi, jan ou jis mansyone. Ki jan ou ka konnen ou mansyone sit entènèt la, ou ka pataje sa pou nou yon lòt fwa ankò, men ki jan moun ki enterese nan sipòte travay la ak volontè oswa kèk nan bezwen yo nan òganizasyon an e mwen panse ke ale nan sit entènèt la lòt lòt sosyal. manch medya ke moun ka itilize epi tcheke deyò?

Elana Bouldin (21:23)

Wi, se konsa nou sou Facebook, Sèvis Kominotè Springboard. Nou sou LinkedIn epi Instagram. Nou gen yon ekip maketing trè devwe ki travay avèk dilijans pou afiche kontinyèlman, kidonk tanpri tcheke paj Facebook nou yo ak paj Instagram nou yo, tcheke paj LinkedIn nou an si w ap chèche travay paske nou toujou ap rekrite kandida ki gen konpasyon, ki kalifye. ki vle vrèman fè travay ki gen sans. Se sa n ap fè isit la pou rekonpanse travay ki gen sans,

Quinton Askew (21:55)

Èske sa pou jesyon ka nan terapi konsèy tou pou pozisyon sa yo?

(22:00)

Absoliman, jesyon ka ak konsèy. Nou toujou ap rekrite klinisyen ki gen lisans, kit yo se lisans pwovizwa oswa lisans endepandan. Ou ka ale sou sit entènèt nou an pou chèche konnen afichaj travay ouvè yo epi tou sou Indeed.

Quinton Askew (22:17)

Pou fini, èske gen nenpòt lòt bagay ke nou tout ta renmen pataje oswa asire w ke nou konnen?

Elana Bouldin (22:23)

Kite m mete nan yon sèl ploge final pou travay nan Springboard kote ou ka vini nan yon anviwònman kote moun reyèlman vle ede. Si ou vle jwenn yon plas kote ou ka sèvi ak pasyon ou ak devouman ou pou sèvi lòt moun, sa a se yon bon kote pou travay. Li se yon ekip ki bay sipò nan moun ki gen menm lide ak moun ki reyèlman jis vle fè travay sa a.

Quinton Askew (22:47)

Mèsi. Definitivman, bon kote pou travay, gwo moun epi, jan ou te di, fè travay ki gen sans.

Se konsa, Heather ak Elana, apresye ou rantre nan nou jodi a. Se te yon plezi. Mwen ap tann patenarya kontinye ak travay ak konvèsasyon ki gen sans. Mèsi.


Ki sa ki nan podcast 211 la te pwodwi ak sipò nan Dragon Digital Radyo, nan Howard Community College. 

Afiche nan

Plis soti nan Newsoom nou an

Ki sa ki nan 211, Hon Hero imaj la

Epizod 22: Ki jan Mid Shore la ap Amelyore Sante ak Ekite Sante

12 avril 2024

Nan podcast sa a, aprann kijan Mid Shore Health Improvement Coalition ap amelyore sante ak ekite sante ak inisyativ pou konekte rezidan yo ak travay swen sante, sèvis esansyèl tankou 211, ak pwogram prevansyon dyabèt.

Li plis >
Maryland Matters logo

Kòmantè: Ranfòse liy lavi Marylandè yo nan sèvis esansyèl yo

9 fevriye 2024

Quinton Askew, prezidan ak Direktè Jeneral Maryland Information Network, ki gen pouvwa 211 Maryland, te ekri yon ...

Li plis >
Espesyalis nan sant apèl

211 Maryland selebre 211 jou

8 fevriye 2024

Gouvènè Wes Moore te pwoklame Jounen Konsyantizasyon 211 kòm yon omaj pou sèvis esansyèl 211 Maryland bay la.

Li plis >