Bạn đang tìm kiếm thức ăn ở thành phố Baltimore? Có một số tùy chọn có sẵn, bao gồm giao hàng tạp hóa.

Giao hàng tạp hóa miễn phí ở Baltimore

Thành phố Baltimore đang cung cấp các hộp hàng tạp hóa với sự hợp tác của Ngân Hàng Thực Phẩm Maryland và Amazon. Hộp này bao gồm thực phẩm để lâu được trong 1-2 tuần, tùy thuộc vào quy mô hộ gia đình. Bạn sẽ nhận được gói hàng trong vòng 3-4 ngày kể từ ngày đặt hàng.

trình độ

  • Hiện tại không có thức ăn ở nhà hoặc sẽ hết trước khi bạn có thể mua thêm
  • Không đủ khả năng chi trả bữa ăn hoặc giao hàng tạp hóa
  • Hiện đang gặp khó khăn về tài chính, xã hội hoặc y tế do COVID-19
  • Có người có thể chuẩn bị thức ăn ở nhà

Gọi 211 để xem bạn có đủ điều kiện không. Người lớn từ 60 tuổi trở lên gọi 410-396-2273.

đồ ăn ở baltimore

Đồ ăn miễn phí ở Baltimore

Nếu bạn không đủ điều kiện tham gia chương trình này, tìm kiếm các tổ chức địa phương hỗ trợ các gia đình có thực phẩm ở Thành phố Baltimore.

Bạn cũng có thể gọi 211.

Tìm tài nguyên