Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp của Maryland (ERAP)

Bạn có gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà do COVID-19 không? Bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính với các khoản thanh toán tiền thuê hiện tại hoặc quá hạn.

Chủ nhà cũng có thể giúp người thuê nộp đơn xin hỗ trợ.

Cách bạn nộp đơn xin trợ giúp tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống. Các Bộ Gia cư và Phát triển Cộng đồng Maryland đang làm việc với các khu vực pháp lý địa phương và các công ty quản lý tài sản để phân phối quỹ liên bang.

Tìm trợ giúp thuê nhà tại địa phương

Kinh phí có hạn và mọi hộ gia đình có thể không nhận được hỗ trợ. Mặc dù một số chương trình có các tên khác nhau, nhưng hầu hết được coi là Chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp hoặc ERAP.

Tiểu bang đang hợp tác với các cơ quan địa phương để quản lý quỹ.

Tìm hiểu về quy trình đăng ký, tài liệu cần thiết, hướng dẫn về thu nhập và các cơ quan đối tác.

Lưu ý: Một số chương trình có thể đóng cửa cho các ứng viên mới.

Bạn có thể gọi 2-1-1 để biết thông tin mới nhất về chương trình Hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp của Maryland hoặc gọi 1-877-546-5595.

Trợ giúp tài chính

Trợ giúp tài chính cũng có thể có sẵn thông qua một tổ chức phi lợi nhuận địa phương, nhà thờ hoặc cơ quan. Tìm kiếm cơ sở dữ liệu 211 cho các chương trình hỗ trợ liên quan đến nhà ở hoặc gọi 2-1-1 và nói chuyện với Chuyên gia Thông tin và Giới thiệu 24/7/365.

Trợ giúp pháp lý

Nếu bạn đang phải đối mặt với việc trục xuất và cần trợ giúp pháp lý, tìm một dịch vụ pháp lý miễn phí và giảm chi phí tại địa phương.

Tìm tài nguyên