Li ka difisil pou w konnen ki jan pou w reponn lè yon timoun “aji”. Erezman, gen fason efikas ke paran ak moun k ap bay swen yo ka reponn lè yon timoun ap rele, kriye, frape, kout pye, mòde oswa kraze bagay.

Pou Èd Touswit

Si w gen yon enkyetid imedyat konsènan konpòtman pitit ou a, liy dirèk sa yo ka ofri èd:

 • Family Tree 24-hour Parenting HelpLine
  Rele 1-800-243-7337 pou jwenn sipò, konsèy ak resous kominotè gratis epi konfidansyèl nan Maryland. Aprann plis sou Liy Asistans Family Tree.
 • Rele 9-8-8
  Si w gen yon enkyetid konsènan sante mantal timoun oswa itilizasyon sibstans, rele 9-8-8.
Yon timoun nan lapenn kenbe men l sou zòrèy li

Si Ou Enkyete Pou Konpòtman Pitit Ou

Si gen yon konpòtman ki difisil souvan, li riske pou w sipoze pitit ou a ap “ap grandi.” Aji byen bonè sou enkyetid se pi bon fason pou ede pitit ou a.

Pifò pwoblèm yo ka rezoud ak bon apwòch la, men li se anjeneral pi fasil ak pi efikas fè yon bagay pi bonè anvan yon pwoblèm vin pi mal.

Yon bon premye etap se pale ak founisè swen sante pitit ou a, tankou pedyat yo oswa enfimyè pratikan. Ekri kesyon ou yo, enkyetid ou yo ak kèk egzanp; pran sa yo nan randevou a. Di doktè oswa enfimyè a nan kòmansman randevou a ke ou gen enkyetid sou konpòtman ak devlopman pitit ou a. Fèy sa a ka ede w prepare w pou konvèsasyon an.

Lòt Sous Sipò

Navige konpòtman sa yo ka difisil pou timoun nan ak paran yo. Èd disponib.

 • Rele 2-1-1
  Si w bezwen sipò, rele 2-1-1. Nou ka ede w konnen ki pwogram oswa resous ki bon pou ou.
 • Maryland Coalition of Families Peer Support
  Ajans lan ka ede w navige sou pwoblèm sante konpòtman an kòm yon fanmi atravè li pwogram sipò kanmarad fanmi. Yo ka ede avèk IEP ak lòt resous ki nesesè pou sipòte fanmi an ak timoun nan.
 • Twous Resous Familyal Children's Mental Health Matters
  Telechaje li nan angle oswa Panyòl. W ap jwenn enfòmasyon sou plizyè sijè, tankou maladi manje, defisi atansyon ipèaktivite (ADHD), enkyetid, depresyon oswa lòt pwoblèm sante mantal.

 

manman rekonfòte pitit

Jwenn Resous