Swisid se yon kòz prensipal lanmò nan peyi Etazini. 620 Marylandè te mouri pa swisid, dapre dènye done yo (2021) ki disponib nan la. Sant pou Kontwòl Maladi.

Plis moun ki mouri nan swisid chak ane pase nan omisid.

Si oumenm oswa yon moun ou konnen an risk, rele 988 pou pale ak yon pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon.

Ki moun ki an risk?

Swisid pa fè diskriminasyon. Moun ki gen tout sèks, laj, ak etnisite yo gen risk pou yo touye tèt li. Men, moun ki gen plis risk yo gen tandans pataje sèten karakteristik. Prensipal faktè risk pou swisid yo se:

 • Depresyon, lòt twoub mantal, oswa maladi abi sibstans.
 • Yon tantativ swisid anvan.
 • Istwa fanmi yon maladi mantal oswa abi sibstans.
 • Istwa fanmi swisid.
 • Vyolans nan fanmi, ki gen ladan abi fizik oswa seksyèl.
 • Gen zam oswa lòt zam afe nan kay la.
 • Anprizònman, nan prizon oswa nan prizon.
 • Lè w ekspoze a konpòtman swisid lòt moun, tankou manm fanmi, kanmarad, oswa figi medya yo.

Risk pou konpòtman swisid tou asosye ak chanjman nan pwodwi chimik nan sèvo yo rele nerotransmeteur, ki gen ladan serotonin, ki asosye tou ak depresyon. Nivo pi ba nan serotonin yo te jwenn nan sèvo yo nan moun ki gen yon istwa nan tantativ swisid.

Anpil moun gen kèk nan faktè risk sa yo men yo pa eseye swisid.

Gason Ak Sante Mantal

Gason souvan lite ak pale sou Sante mantal, men yo gen plis chans pou yo mouri nan swisid pase fanm yo.

Fanm yo gen plis chans pou yo eseye swisid.

Si ou se yon gason, jwenn pouvwa pou pale sou sante mantal ou lè w koute webinar 92Q la sou pwoblèm sante mantal gason yo. Tande lòt gason ki te lite ak sante mantal yo ak sa yo te fè pou jwenn èd.

Adolesan Ak Adolesan

Timoun ak jèn moun gen risk pou swisid. Se dezyèm kòz lanmò nan jèn moun ki gen laj ant 10 ak 24 an, dapre Sant pou Kontwòl Maladi.

Pandan adolesans, anpil bagay ap pase sou plan sosyal, emosyonèl ak mantal. Chanjman sa yo, yon istwa familyal, istwa pèsonèl, rasis enstitisyonèl, vyolans familyal, konfizyon oryantasyon seksyèl, entimidasyon, abi ak enstabilite manje kapab ogmante risk yon moun tou.

Jèn LGBTQ+ gen twa fwa plis chans pou yo rapòte gen lide swisid ak senk fwa plis chans pou yo eseye li.

Pale ak adolesan ou sou sante mantal yo, epi chèche siy avètisman yon pwoblèm sante konpòtmantal.

Jèn yo ka jwenn sipò nan yon sante konpòtman jeneral oswa pwogram prevansyon swisid oswa atravè yon pwogram ki konsantre sou adolesan tankou MDYoungMinds oswa Taking Flight.

MDYoungMinds se yon pwogram sipò tèks atravè 211 ak Depatman Sante Maryland, Biwo Prevansyon Swisid. Li voye mesaj tèks sipò ki konsantre sou pwoblèm sante mantal ak adolesan adolesan ak strès.

Pran vòl se yon pwogram sipò kanmarad ak lidè jèn adilt (ki gen laj 18 a 26) ki gen eksperyans pèsonèl ak pwoblèm sante konpòtman oswa chòk. Yo pèmèt jèn adilt yo ak rankont vityèl chak semèn ak sipò kanmarad medya sosyal.

Granmoun ki pi gran

Granmoun ki pi gran yo gen risk pou swisid tou. An reyalite, gason blan ki gen laj 85 an oswa plis toujou gen pi gwo pousantaj swisid pase nenpòt lòt laj ak gwoup etnik.

Rekonèt siy avètisman swisid

Gen souvan siy avètisman ke yon moun ap panse sou swisid. Yo ka vin izole oswa retire tèt yo nan konvèsasyon oswa aktivite yo te jwi yon fwa.

Maladi mantal

Konnen la siy depresyon oswa maladi mantal yo enpòtan nan anpeche swisid.

Siy maladi mantal ka kòmanse parèt lè yon moun se yon adolesan. Nan "Ki sa ki 211 la?" podcast, NAMI Maryland di siy yo tipikman obsève alantou laj 25 a 30, nan dènye a. Men, li ka afekte yon moun nenpòt ki lè nan lavi yo.

Kate Farinholt, Direktè Egzekitif Alyans Nasyonal pou Maladi Mantal nan Maryland (NAMI Maryland), te di,

“Diferans ki genyen ant gen yon pwoblèm sante mantal ak yon maladi mantal, se yon sòt de yon echèl glisman. Se konsa, moun ka kontakte nou souvan paske yo enkyete, deprime, estrès epi yo vle jwenn enfòmasyon sou fason yo fè fas ak sa.
Epi li ta ka tanporè, men jwenn yon dyagnostik yon maladi mantal se konplike epi pa gen okenn tès fasil fè yon moun konnen si yo aktyèlman gen yon maladi mantal ak ki kote li ta ka tou yon reyaksyon a kèk kalite maladi fizik. Chak maladi mantal gen sentòm pwòp li yo."

Siy avètisman komen yo enkli:

 • twòp mangonmen oswa laperèz
 • santi twòp tris
 • gen konfonn panse oswa pwoblèm konsantre
 • chanjman ekstrèm nan atitid ka fè yon diferans
 • mete tèt ou an izolman
 • rale lwen bagay ki te konn ba ou lajwa
 • kapasite pou fè aktivite chak jou
 • enkapasite pou jere pwoblèm chak jou oswa estrès

Yon move balans chimik oswa sitiyasyon souvan lakòz maladi mantal. Yon divòs, estrès, pèt yon moun ou renmen, sitiyasyon fanmi, anviwònman, oswa yon kondisyon medikal kwonik ka tout kontribye nan yon maladi mantal. Ka gen yon kantite kòz maladi sa a.

Jwenn sipò

Jwenn sipò a se kritik pou tretman an pa retade.

Kate Farinholt nan NAMI Maryland te eksplike, “Epi, reta mwayèn ant dyagnostik ak tretman pou maladi mantal se 11 ane. Sa vle di moun ki afekte yo pa jwenn sipò ki nesesè yo lè yo plis bezwen yo. Epi sa se an pati akòz stigma ak pwòp tèt ou stigma, men li la tou paske gen yon mank de founisè sante konpòtman nan rezo nan kominote a. Gen yon refi woutin nan kouvèti asirans.”

Ou ka jwenn sipò sante mantal nan Maryland pa:

Ou pa pou kont ou. Èd disponib.

Prevansyon swisid nan Maryland

Youn nan fason yo anpeche swisid se konekte moun ki gen difikilte ak sipò sante mantal gratis ak a pri ki ba.

211 Maryland pran angajman pou anpeche swisid ak pwogram inovatè tankou 211 Tèks Sante. Li se yon chèk-in chak semèn ak yon pwofesyonèl ki pran swen ak konpasyon. Pwogram prevansyon swisid la (Thomas Bloom Raskin Act) se nan onè Tommy Raskin, ki te mouri pa swisid. Li se pitit manm Kongrè a Jamie Raskin.

Avèk pwogram sa a, gen yon moun ki disponib pou koute lit ou yo epi konekte ou ak sipò ou bezwen chak semèn.

Liy Èd pou Prevansyon Swisid Maryland

Si w konnen yon moun k ap konsidere swisid, pa kite l poukont li. Eseye fè moun ou renmen an chèche èd imedya lè w rele 988. Ou kapab tou pale sou entènèt ak yon pwofesyonèl sante mantal nan angle oswa Panyòl.

Espesyalis ki resevwa fòmasyon pwofesyonèl yo disponib 24/7/365 pou koute epi pale.

Espesyalis 211 ki gen Baltimore Crisis Response reponn kèk nan apèl sa yo. Elijah McBride se Manadjè Sant Apèl la epi li te pale sou fason yo ka ede moun ki nan “Ki sa ki 211 la?" podcast.

“Kidonk, lè yon moun rele, yo pral konekte dirèkteman ak yon konseye liy dirèk ki resevwa fòmasyon. "Konseye liy dirèk sa a pral ba yo enfòmasyon adekwa ak egzat, koute yo, epi vrèman brase lide posiblite ak solisyon pou kriz patikilye oswa pwoblèm yo prezante nan telefòn lan," McBride eksplike.

Lòt Fason Pou Prevni Swisid

Prevansyon swisid efikas baze sou bon rechèch. Pwogram ki travay yo konsidere faktè risk moun yo epi ankouraje entèvansyon ki apwopriye pou gwoup moun espesifik. Pa egzanp, rechèch yo montre ke maladi mantal ak abi sibstans se faktè risk pou swisid. Se poutèt sa, anpil pwogram konsantre sou trete maladi sa yo ak adrese risk swisid espesyalman.

Sikoterapi, oswa "terapi pale," ka efektivman redwi risk swisid. Yon kalite yo rele terapi kognitif konpòtman (CBT). CBT ka ede moun aprann nouvo fason pou fè fas ak eksperyans estrès lè yo fòme yo pou yo konsidere aksyon altènatif lè panse swisid parèt.

Yo montre yon lòt kalite sikoterapi, ki rele terapi konpòtman dyalektik (DBT) pou redwi pousantaj swisid pami moun ki gen twoub pèsonalite limit, yon maladi mantal grav ki karakterize pa atitid enstab, relasyon, imaj pwòp tèt yo, ak konpòtman. Yon terapis ki resevwa fòmasyon nan DBT ede yon moun rekonèt lè santiman li oswa aksyon li yo deranje oswa malsen epi li anseye ladrès ki nesesè pou fè fas pi byen ak sitiyasyon boulvèsan.

Gen kèk medikaman ki ka ede tou. Pou egzanp, medikaman antisikotik Clozapine apwouve pa US Food and Drug Administration pou prevansyon swisid nan moun ki gen eskizofreni. Lòt medikaman pwomèt ak tretman sikososyal pou moun ki touye tèt yo ap teste.

Lòt rechèch toujou te jwenn ke anpil granmoun aje ak fanm ki mouri pa swisid te wè founisè swen prensipal yo nan ane a anvan lanmò. Fòmasyon doktè yo pou yo rekonèt siy ke yon moun ka konsidere swisid ka ede anpeche plis swisid.

Ou ka jwenn gwoup sipò sante konpòtmantal ak konsèy pa chèche resous sipò sante mantal nan yon baz done ki mache ak 211. Ou ka rele tou 2-1-1 pou pale ak yon espesyalis ki kapab konekte ou ak resous gratis ak bon mache nan kominote w la.

Pale De Swisid

Ou ka ede anpeche swisid ak konvèsasyon fran. Yo montre sipò pou ede moun nan kraze stigma sante mantal ak baryè.

Sante mantal pa konnen okenn limit epi li ka afekte nenpòt moun.

Sou "Ki sa ki 211 la?" podcast, Brandon Johnson, MSH, animatè Black Mental Wellness Lounge sou YouTube, te pale sou repiyans nan pale sou swisid. "Tankou swisid se tankou yon sijè lou. Mwen totalman konprann sa, men kòm nou wè pousantaj nou yo nan kominote espesifik yo kontinye ap monte, li enpòtan pou nou konprann ke lide swisid se reyèl."

Lè w ap pale sou swisid, chwazi mo ak anpil atansyon.

“Mwen di moun tout tan pou yo chanje langaj soti nan komèt swisid pou mouri pa swisid, pou yon moun ke nou pa vle stigmatize ak kriminalize yon moun ki te santi yo tèlman san espwa ke yo te santi yo bezwen fè yon tantativ sou lavi yo. Epi, se konsa nou vle chanje lang lan. Kidonk, moun yo santi ke yo ka fè konvèsasyon yo nan yon espas ki an sekirite epi yo pa blese, okòmansman jis pa lang nan anvan menm yo gen li kòm yon chans pou yo fè eksperyans potansyèl la pou espwa ak rekiperasyon, "Johnson eksplike.

Epitou, evite karakterizasyon jeneralize moun oswa jagon.

Johnson te eksplike, “Se konsa, nou ka di OCD moun sa a oswa moun sa a aji bipolè, oswa moun sa a se eskizofrenik, san yo pa aktyèlman pran an konsiderasyon sa sa vrèman vle di ak ki jan stigmatize sa a se pou yon moun ki ka bipolè, pa vre? Ki moun ki ka eskizofrenik, ki moun ki ka gen OCD. Nan trivializing, eksperyans yo sèvi ak yon tèm jagon, anjeneral entèwogatwa pou yon lòt moun, se yon bagay ki ka domaje menm jiska lide swisid.

De moun ki gen konvèsasyon serye

Pale Ak Yon Zanmi Sou Sante Mantal Yo

Si w remake yon moun ki sanble dekouraje, ki tris, ki poukont li oswa ki pa enterese nan aktivite nòmal oswa reyinyon, kontakte yo epi mande yo ki jan yo ap fè.

Li ka yon konvèsasyon alèz, men li esansyèl pou anpeche swisid. Li se evite, epi li kòmanse ak konvèsasyon. La Alyans Nasyonal pou Maladi Mantal (NAMI) sijere kreye yon espas ki an sekirite pou moun nan pale, poze kesyon ouvè, epi kòmanse konvèsasyon an ak "Mwen remake ...."

Li se ok pou pale sou swisid ak sante mantal. Pare pou tande!

Depatman Sante Maryland ak Biwo Prevansyon Swisid Maryland rekòmande fraz sa yo:

 • Nou poko pale depi lontan. Koman ou ye?
 • Ou sanble desann dènyèman. Sa k pase?
 • Mwen enkyete w pou ou. Èske yon bagay mal? Mwen vle la pou ou.
 • Ou pa te tèt ou dènyèman. Ou byen?
 • Èske gen yon bagay ou vle pale sou?

Li esansyèl pou koute epi montre ke ou pran swen. Sipòte manm fanmi w oswa zanmi w lè w reyini ak yo oswa tcheke yo.

Ou pa dwe bay konsèy, men ou ka refere yo bay resous gratis ak konfidansyèl tankou 988, 211 Tèks Sante, MDYoungMinds oswa MDMindHealth/MDSaludMental.

Epitou, konsilte lòt resous pou ide nan pale sou sante mantal ak swisid, tankou diskisyon nan men ekspè sante mantal tankou Johnson. Li gen yon seri diskisyon ak konseye lekòl yo, yon sikyat timoun, ak lòt ekspè ki kouvri sijè tankou sipòte yon manm fanmi ak sante mantal yo, lè l sèvi avèk meditasyon atensyon pou sipòte byennèt mantal ou, chòk rasyal ak transfòme doulè ou an pasyon.

Pale ak pitit ou yo sou swisid ak sante mantal

Nan plizyè, Ki sa ki nan 211 la? podcasts, envite yo te diskite repiyans anpil moun genyen nan pale sou swisid.

Amy Ocasio nan Fondasyon LIVEFORTHOMAS, te pale sou lit pou pale ak pitit li yo sou lit yo.

“Se konsa, mwen definitivman te jwenn difikilte pou jwenn balans sa a paske ak tou de timoun mwen yo, mwen te aprann ke si mwen kite yo vin jwenn mwen, ke yo pral pale. Si mwen te kòmanse poze kesyon, se lè sa a yo jis fèmen.

Se konsa, kòm li te kòmanse louvri plis sou sa li t ap travèse, sa li te fè eksperyans, li te jwenn balans sa a. Mwen vle li kontinye pale. Li te pale avè m yon fwa sou jis vle angoudi.

Sa pifò moun pa konnen se ke Thomas te kòmanse pran medikaman pou tèt li epi li te kòmanse angaje l nan blese tèt li. Epi, lè nou te gen konvèsasyon sa yo, li te, mwen jis vle angoudi. Mwen pa vle santi anyen.

Se konsa, lè w ap poze kesyon, byen, ki sa ou vle angoudi? Tankou, mwen pa t 'kapab poze kesyon sa yo paske li ta fèmen. Se konsa, li te jwenn ke balans nan konbyen lajan mwen pouse? Kilè mwen rale tounen? Epi, malerezman, nan ka Thomas a, nou jis te manke tan fè konvèsasyon sa yo paske li te kòmanse louvri pi plis ak plis. Epi, nou jis kouri soti nan tan, "Ocasio eksplike.

Li te mete aksan sou enpòtans langaj, ak senpati kòm paran. Li te di ke li te jwenn li enpòtan pou li pa rejte sa pitit li a t ap di. Pafwa sa ki ka sanble trivial pou yon granmoun, se moniman pou yon timoun.

Pa minimize oswa minimize sa pitit ou a ap travèse.

"Ou konnen, jis koute. Ou pa menm bezwen konprann tankou, ok, mwen pa konprann poukisa sa a se yon gwo zafè, men ou konnen li se pou pitit mwen an. Kidonk, kite m jwenn plis enfòmasyon sou sa k ap pase epi mande yo, ou konnen, ki sa ou bezwen nan men mwen? Tankou ki sa ki pral itil pou ou nan sitiyasyon sa a?" Ocasio eksplike.

Kijan Pou Pale Ak Jèn LGBTQ+

Omwen yon jèn LGBTQ+ ki gen laj ant 13 ak 24 ane eseye touye tèt li chak 45 segonn Ozetazini.

Lè yon moun vin jwenn ou, sipòte moun nan, montre lanmou epi prezan.

Depatman Sante Maryland, Biwo Prevansyon Swisid sijere fraz sipò tankou:

 • “Mèsi paske w pataje avè m. Ki sa idantite w vle di pou ou?
 • "Mwen tèlman kontan ou te di m ', e mwen vle ou konnen sa a pa pral chanje relasyon nou an nan okenn fason."
 • "Mwen vrèman eksite pou ou."

Asire w ke w voye sipò, olye w refize sa moun nan di w. Pa refere li kòm yon faz. Montre sipò epi koute.

Epitou, sèvi ak langaj ki afime LGBTQ+ nan konvèsasyon ak lòt moun. Elimine langaj sèks tankou "ou mesye" epi ranplase li ak "nou tout."

Jwenn Resous